EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest całościowa ocena działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-2020)  w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji.

 

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Celem głównym ewaluacji była ocena wpływu realizowanych projektów w aspekcie ekologicznym/przyrodniczym, społecznym i gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Strony

Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2014-2020

Głównym celem badania jest ocena, czy system realizacji polityki spójności (PS) w Polsce w latach 2014-2020 został przygotowany optymalnie ze względu na funkcje planowania strategicznego, skutecznego wdrażania służącego absorbcji środków oraz weryfikacji trafności realizowanych działań.

Cele szczegółowe badania:

1.    Ocena, czy funkcjonujące procesy i procedury umożliwiły trafne dopasowanie dostępnych środków do głównych potrzeb i szans rozwojowych kraju zdefiniowanych w diagnozach i dokumentach planistycznych.

2.    Ocena, czy przygotowane struktury organizacyjne i procedury umożliwiały sprawne wykorzystywanie i rozliczenie środków.

3.    Ocena, czy w systemie funkcjonowały rozwiązania pozwalające sprawnie korygować zidentyfikowane niedoskonałości systemu na bieżąco.

4.    Ocena realizacji osi priorytetowych pomocy technicznej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych i Krajowych Programów Operacyjnych perspektywy 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pod kątem skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości oraz osiągnięcia celów.

5.    Sformułowanie rekomendacji dotyczących kształtu systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027.

Metodologia:

  • Analiza danych zastanych
  • Badania gabinetowe
  • wywiady pogłębione
  • panel ekspertów
  • Benchmarking zagraniczny
  • Warsztaty rekomendacyjne

Termin realizacji:

20.01.2021 – 12.08.2021

Budżet:

289 050,00 zł brutto

Zamawiający: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Zamawiający: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2021
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
System zarządzania/wdrażania
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz