EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania w ramach projektu pn.:„Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” współfinansowanego w ramach EFRR

Przedmiotem zamówienia była ocena oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu Strategia Rozwoju MOF oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego typu dokumentu jest obowiązkiem prawnym organu opracowującego projekt Dokumentu.
 
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
 
Przedmiotem zamówienia była ocena oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu Strategia Rozwoju MOF oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
 
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego typu dokumentu jest obowiązkiem prawnym organu opracowującego projekt Dokumentu. 
 
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest jednym z narzędzi realizacji zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju - jednego z filarów strategii lizbońskiej i goeteborskiej, jak również jednej z podstawowych konstytucyjnych zasad ustroju Państwa Polskiego (art. 5 Konstytucji RP). 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko (dalej Prognoza OOŚ / SOOŚ) wykonywana jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zwaną dalej Ustawą OOŚ, w myśl której przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w określonych obszarach wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Głównym celem prognozy była ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektu Strategii rozwoju Starogardzkiego MOF na środowisko poprzez zbadanie oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych w tym dokumencie. Prognoza miała służyć ustaleniu tego, czy oceniany projekt Strategii sprzyja realizacji celów ochrony środowiska, zapisanych w międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych dokumentach. 
 
Ponadto celem prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii było ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania realizacji postanowień projektu dokumentu na środowisko.
Zakres prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów o strategicznym charakterze jakim jest projekt Strategii określono w art. 51 ust. 2 Ustawy OOŚ.
Wśród zakładanych kierunków działań największy wpływ na środowisko naturalne, zarówno pozytywny jak i negatywny, mogą mieć przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury liniowej, wykorzystania źródeł odnawialnych, rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz przeznaczania nowych terenów pod rozwój stref inwestycyjnych.
 
Działania te, zwłaszcza z zakresu gospodarki ściekowej, odpadowej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, prowadzić powinny w dłuższej perspektywie czasowej do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska i tym samym poprawy jego stanu. Jednakże etap realizacji, technologia wykonania oraz lokalizacja tych elementów będzie miała kluczowe znaczenie dla ewentualnego występowania oraz charakteru oddziaływań na środowisko. W prognozie wskazano działania minimalizujące potencjalne negatywne oddziaływania.
 
W przypadku odstąpienia od realizacji ustaleń Strategii prognozuje się, iż nastąpią niekorzystne zmiany w zakresie dotyczącym:

• powierzchni ziemi i gleb;

• stanu oraz zasobów wód powierzchniowych i podziemnych;

• powietrza atmosferycznego i ochrony klimatu;

• klimatu akustycznego;

• zdrowia i życia ludzi;

• zasobów kulturalnych i kulturowych;

• zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności.

 
Termin realizacji:
4 sierpnia – 22 grudnia 2014 r.
Budżet:
15 006,00 zł 
Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Pomorskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Infrastruktura ochrony środowiska
Rozwój regionalny
Zarządzanie projektami
Typ usługi: 
Prognoza oddziaływania na środowisko
Wstecz