EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4new_-_kopia.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 

Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania było dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020 lub Program) dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
 
Głównym celem badania było dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ocena wsparcia skierowanego do społeczności romskiej w Polsce z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz innych programów realizowanych na rzecz Romów

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Celem głównym badania była ocena efektywności programów skierowanych dla Romów ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia realizacji celu szczegółowego 3 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” dla Priorytetu Inwestycyjnego 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” PO WER. 
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Warmińsko – Mazurskie 
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WiM 2014-2020, w tym zapisów ram i rezerwy wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 
Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena mid-term postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.IV

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Głównym celem badania było dokonanie kompleksowego, śródokresowego przeglądu realizacji rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 – część IV (zadanie IV) - Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.III

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Cele niniejszego badania ewaluacyjnego:
1. Ocena skuteczności realizacji PROW 2014-2020, rozumiana jako ocena do jakiego stopnia cele zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.

Strony

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania w ramach projektu pn.:„Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” współfinansowanego w ramach EFRR

Przedmiotem zamówienia była ocena oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu Strategia Rozwoju MOF oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego typu dokumentu jest obowiązkiem prawnym organu opracowującego projekt Dokumentu.
 
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
 
Przedmiotem zamówienia była ocena oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu Strategia Rozwoju MOF oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
 
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego typu dokumentu jest obowiązkiem prawnym organu opracowującego projekt Dokumentu. 
 
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest jednym z narzędzi realizacji zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju - jednego z filarów strategii lizbońskiej i goeteborskiej, jak również jednej z podstawowych konstytucyjnych zasad ustroju Państwa Polskiego (art. 5 Konstytucji RP). 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko (dalej Prognoza OOŚ / SOOŚ) wykonywana jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zwaną dalej Ustawą OOŚ, w myśl której przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w określonych obszarach wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Głównym celem prognozy była ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektu Strategii rozwoju Starogardzkiego MOF na środowisko poprzez zbadanie oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych w tym dokumencie. Prognoza miała służyć ustaleniu tego, czy oceniany projekt Strategii sprzyja realizacji celów ochrony środowiska, zapisanych w międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych dokumentach. 
 
Ponadto celem prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii było ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania realizacji postanowień projektu dokumentu na środowisko.
Zakres prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów o strategicznym charakterze jakim jest projekt Strategii określono w art. 51 ust. 2 Ustawy OOŚ.
Wśród zakładanych kierunków działań największy wpływ na środowisko naturalne, zarówno pozytywny jak i negatywny, mogą mieć przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury liniowej, wykorzystania źródeł odnawialnych, rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz przeznaczania nowych terenów pod rozwój stref inwestycyjnych.
 
Działania te, zwłaszcza z zakresu gospodarki ściekowej, odpadowej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, prowadzić powinny w dłuższej perspektywie czasowej do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska i tym samym poprawy jego stanu. Jednakże etap realizacji, technologia wykonania oraz lokalizacja tych elementów będzie miała kluczowe znaczenie dla ewentualnego występowania oraz charakteru oddziaływań na środowisko. W prognozie wskazano działania minimalizujące potencjalne negatywne oddziaływania.
 
W przypadku odstąpienia od realizacji ustaleń Strategii prognozuje się, iż nastąpią niekorzystne zmiany w zakresie dotyczącym:

• powierzchni ziemi i gleb;

• stanu oraz zasobów wód powierzchniowych i podziemnych;

• powietrza atmosferycznego i ochrony klimatu;

• klimatu akustycznego;

• zdrowia i życia ludzi;

• zasobów kulturalnych i kulturowych;

• zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności.

 
Termin realizacji:
4 sierpnia – 22 grudnia 2014 r.
Budżet:
15 006,00 zł 
Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Pomorskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Infrastruktura ochrony środowiska
Rozwój regionalny
Zarządzanie projektami
Typ usługi: 
Prognoza oddziaływania na środowisko
Wstecz