EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych

Zamawiający: Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

 
Celem głównym badania było sprawdzenie, czy projekty realizowane w ramach IV osi Społeczeństwo Informacyjne RPOWP 2007-2013 przyczyniły się do wzrostu poziomu wykorzystania e-usług oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych (w ramach instytucji oraz między instytucjami) województwa podlaskiego.
 

Zakres przedmiotowy obejmował ocenę skuteczności, efektywności, a przede wszystkim użyteczności oraz trwałości rezultatów projektów zrealizowanych w ramach IV osi priorytetowej RPOWP 2007-2013 w kontekście rozwoju systemu e-usług w województwie podlaskim. Badanie pozwoliło również określić poziom zaspokojenia potrzeb z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i e-usług oraz określić dalsze zapotrzebowanie w tym obszarze, także w zakresie skutecznego i efektywnego wykorzystania systemów informatycznych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Cele szczegółowe badania:
  • Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego w województwie podlaskim w latach 2007-2015 w kontekście zrealizowanego wsparcia w ramach IV osi RPOWP 2007-2013 oraz stopnia skuteczności realizacji założonych celów;
  • Określenie stopnia komplementarności, zrealizowanych w ramach IV osi RPOWP 2007-2013, projektów oraz poziomu ich integracji z istniejącymi lub planowanymi przedsięwzięciami na terenie województwa podlaskiego;
  • Ocena stopnia wykorzystania e-usług przez mieszkańców i instytucje województwa podlaskiego oraz wyrównywania dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w regionie;
  • Wskazanie dobrych praktyk w odniesieniu do realizacji projektów w obszarze społeczeństwa informacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Budżet:
75 153,00 zł brutto
Termin realizacji:
27.02.2017-29.05.2017
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Podlaskie
Rok realizacji: 
2017
Tematyka badania: 
Rozwój regionalny
Społeczeństwo informacyjne
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Wstecz