EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

4 badania Agrotec Polska w konkursie Komisji Europejskiej

4 projekty badawcze, których wykonawcą była firma Agrotec Polska wezmą udział w konkursie na najlepsza ewaluację europejskiej polityki spójności organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej działającej przy Komisji Europejskiej.

Konkurs skierowany był do Wykonawców, którzy mogli zgłaszać najlepsze ich zdaniem zakończone ewaluacje oraz do Zamawiających, którzy mieli prawo zgłaszać najlepsze oferty na jeszcze nie rozpoczętę badania. 

Ewaluacje zgłoszone przez Agrotec Polska to:

1. „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” (zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) – jako badanie oparte o metody kontrfaktyczne do zbadania poziomu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, co pozwoliło na ocenę efektu netto wsparcia tego sektora.

2. „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014-2020” (zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) – jako badanie w kompleksowy sposób opisujące problematykę wykluczenia i włączenia społecznego, w tym działania finansowane ze środków unijnych.

3. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” (zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) – jako badanie oceniające efekty programu, a także wskazujące potrzeby niezaspokojone w wyniku realizacji programu oraz wskazujące typy inwestycji, które powinny być realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. „Wpływ EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego” (zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca PO KL) – jako badanie w obszarze spójności terytorialnej i konkurencyjności regionu, którego wyniki posłużą do lepszego ukierunkowania wsparcia na te obszary regionu, które mają z jednej strony największe deficyty, a z drugiej największe szanse na uzyskanie wysokiej skuteczności wsparcia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli Wykonawców na 7. Europejskiej Konferencji Ewaluacyjnej w czerwcu w Sofii.
 
Więcej o powyższych projektach można przeczytać w zakładce "Projekty".
 
Szczegółowe informacje na temat samego konkursu znajdą Państwo pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/ev...
Wstecz