EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Agrotec Polska w drugiej edycji "Rocznika ewaluacji 2014"

Krajowa Jednostka Ewaluacji wydała w ostatnim czasie "Rocznik ewaluacji 2014". W wydawnictwie możecie Państwo odnaleźć opracowania przedstawiające przebieg procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w 2014 roku, m.in. zrealizowanych przez Agrotec Polska - zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Publikację można pobrać na stronie internetowej Portalu Funduszy Europejskich: https://www.ewaluacja.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Rocznikewaluacji2014_0610...

Spośród wielu badań zrealizowanych w ostatnim czasie przez Agrotec Polska w ww. opracowaniu możecie Państwo przeczytać m.in. o następujących badaniach:

 • „Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii Europa 2020 w perspektywie finansowej UE 2014-2020”
 • „Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE”
 • „Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy”
 • „Ekspertyza dotycząca ryzyk, zagrożeń i problemów w związku z zamykaniem projektów realizowanych w ramach XIII priorytetu POIiŚ 2007-2013”
 • „Analiza i ocena trafności kryteriów wyboru projektów w sektorze energetyki IXIX priorytetu POIiŚ 2007-2013”
 • „Analiza i ocena trafności kryteriów wyboru projektów w sektorze energetyki IXIX priorytetu POIiŚ 2007-2013”
 • „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych RPO WD 2007-2013”
 • „Ewaluacja ex-ante Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”
 • „Opracowanie metodologii szacowania wartości wskaźników programowych w zakresie EFS dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
 • „Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2011–2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013”
 • „Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020”
 • „Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013”
 • „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”
 • „Opracowanie metodologii oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
 • „Wpływ EFS na spójność terytorialną Województwa Wielkopolskiego”
 • „Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w Województwie Wielkopolskim”
 • „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”

Więcej informacji na temat każdego z powyższych projektów można znaleźć również na naszej stronie internetowej w zakładce "Projekty".

Wstecz