EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Weszliśmy w zasadniczą fazę badań terenowych realizowanych w ramach badania pn. "Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy" realizowanego dla Województwa Śląskiego.

Celem badania jest ocena wsparcia udzielonego w ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy w ramach RPO WSL 2014-2020.
 
Cel główny zostanie zrealizowany poprzez:
1. ocenę dotychczasowych efektów ww. wsparcia,
2. ocenę możliwości osiągnięcia założonych wartości wskaźników docelowych określonych do ww. wsparcia,
3. wskazanie kierunków i rozwiązań dotyczących wsparcia w obszarze rynku pracy w okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej oraz obecnej sytuacji na rynku pracy.
 
Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość oferowanego wsparcia w obszarze rynku pracy w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.
 
Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w badanie poprzez udział w wywiadach i ankietach.
Wstecz