EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Badanie ewaluacyjne projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” realizowanego w ramach Działania 5.3 Priorytetu V POKL

Celem głównym projektu „Decydujmy Razem” była budowa mechanizmu partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych.
Głównym celem ewaluacji, wskazanym przez Zamawiającego, była ocena adekwatności i skuteczności prowadzonych działań dla osiągnięcia postawionych w projekcie celów ogólnego i szczegółowych.
 
Zamawiający: Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
 
Cele szczegółowe projektu obejmowały:
• Wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej
• Stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji społecznej
• Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji publicznej
• Upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych
 
Projekt składał się z 5 modułów:
1. Diagnoza i badania – realizowany przez Instytut Spraw Publicznych oraz Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych,
2. Przygotowanie kadr – animatorów, doradców i edukatorów poprzez szkolenia, budowanie sieci ponadregionalnej współpracy animatorów, cykliczne seminaria Akademii Lokalnej Polityki Publicznej, interdyscyplinarne, podyplomowe studia Uniwersytetu Gdańskiego: „Partycypacja społeczna: animacja – superwizja – ewaluacja”, stworzenie e-platformy w celu udostępnienia animatorom wiedzy i informacji w postaci e-contentów.  realizowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska,
3. Testowanie funkcjonowania modeli partycypacji przy pomocy dwóch ścieżek metodycznych: Laboratoria wdrażania partycypacji publicznej (FRDL) i Laboratorium Animacji Społecznej (CAL i FPdŚ) oraz narzędzia monitoringu mechanizmów partycypacji obywatelskiej opracowanego przez ISP,
4. Opracowanie i rozpowszechnienie bazy dobrych praktyk, realizowane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE,
5. Działania promocyjne: konferencje, media relations, konkursy, portal internetowy, publikacje i opracowania eksperckie, itp. 
 
W ramach badania zastosowano szeroki katalog metod ilościowych i jakościowych (m.in. Analiza dokumentów i danych zastanych, Analiza literatury przedmiotu, Monograficzne studia przypadków, Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), Zogniskowany wywiad grupowy (tzw. grupa fokusowa - FGI),  Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe CATI, Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez internet (CAWI), , Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI), Analiza SWOT, Panel ekspertów, Warsztat heurystyczny).
 
Termin realizacji:
3 października 2011 – 16 marca 2012 
Budżet:
49 077,00 zł brutto
 
Zamawiający: 
Fundacja Fundusz Współpracy
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2011
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
System zarządzania/wdrażania
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz