EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Badanie ewaluacyjne projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” realizowanego w ramach Działania 5.3 Priorytetu V POKL

Celem głównym projektu „Decydujmy Razem” była budowa mechanizmu partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych.
Głównym celem ewaluacji, wskazanym przez Zamawiającego, była ocena adekwatności i skuteczności prowadzonych działań dla osiągnięcia postawionych w projekcie celów ogólnego i szczegółowych.
 
Zamawiający: Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
 
Cele szczegółowe projektu obejmowały:
• Wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej
• Stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji społecznej
• Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji publicznej
• Upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych
 
Projekt składał się z 5 modułów:
1. Diagnoza i badania – realizowany przez Instytut Spraw Publicznych oraz Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych,
2. Przygotowanie kadr – animatorów, doradców i edukatorów poprzez szkolenia, budowanie sieci ponadregionalnej współpracy animatorów, cykliczne seminaria Akademii Lokalnej Polityki Publicznej, interdyscyplinarne, podyplomowe studia Uniwersytetu Gdańskiego: „Partycypacja społeczna: animacja – superwizja – ewaluacja”, stworzenie e-platformy w celu udostępnienia animatorom wiedzy i informacji w postaci e-contentów.  realizowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska,
3. Testowanie funkcjonowania modeli partycypacji przy pomocy dwóch ścieżek metodycznych: Laboratoria wdrażania partycypacji publicznej (FRDL) i Laboratorium Animacji Społecznej (CAL i FPdŚ) oraz narzędzia monitoringu mechanizmów partycypacji obywatelskiej opracowanego przez ISP,
4. Opracowanie i rozpowszechnienie bazy dobrych praktyk, realizowane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE,
5. Działania promocyjne: konferencje, media relations, konkursy, portal internetowy, publikacje i opracowania eksperckie, itp. 
 
W ramach badania zastosowano szeroki katalog metod ilościowych i jakościowych (m.in. Analiza dokumentów i danych zastanych, Analiza literatury przedmiotu, Monograficzne studia przypadków, Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), Zogniskowany wywiad grupowy (tzw. grupa fokusowa - FGI),  Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe CATI, Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez internet (CAWI), , Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI), Analiza SWOT, Panel ekspertów, Warsztat heurystyczny).
 
Termin realizacji:
3 października 2011 – 16 marca 2012 
Budżet:
49 077,00 zł brutto
 
Zamawiający: 
Fundacja Fundusz Współpracy
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2011
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
System zarządzania/wdrażania
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz