EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

"Dwa razy do tej samej rzeki. Przestrzeń Wisły jako przestrzeń zmiany kulturowej"

Projekt ten to próba analizy procesu kulturowej rewitalizacji przestrzeni Wisły, który rozwija się już conajmniej od kilkunastu lat, w zasadzie bez inspiracji jakąkolwiek systematyczną polityką kulturalną.

Projekt własny finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Pomocji Kultury)

Wisła w wieku XX stała się krajobrazem wyzutym ze znaczeń i bez historii, przestrzenią niezamieszkaną, „ziemią niczyją” zarówno z perspektywy mieszkańców miejscowości nadwiślańskich, jak i kultury narodowej. Początek XXI to z kolei okres odbudowywania kulturowego sensu Wisły, implementacji nowych sensów w jej przestrzeni, kulturowej rekonkwisty. Efektem tego ruchu jest tworzenie się nowej przestrzeni kultury, zasługującej na rozpoznanie i włączenie w obręb oficjalnej polityki kulturalnej tak państwa, jak i samorządów. Jest to szczególny przypadek spontanicznego działania, owocującego budowaniem kapitału społecznego tak na poziomie lokalnym, jak i szerszym, ponadregionalnym, gdzie czynnikiem integracji społecznej jest rzeka i działania, w których bywa tematem, teatrem, kontekstem.

 

Cele projektu badawczego:

Cel 1. Analiza i zrozumienie dokonującego się od początku XXI w. procesu kulturowego odzyskiwania przestrzeni Wisły jako szczególnej formuły budowania kapitału społecznego;

Cel 2. Sformułowanie rekomendacji dla osób i podmiotów podejmujących działania służące ponadlokalnej i ponadregionalnej integracji obszaru kulturowego Wisły;

Cel 3. Wsparcie i sformułowanie rekomendacji dla animatorów praktyk kulturowych, podejmujących działania mające na celu przywrócenie przestrzeni Wisły społecznościom lokalnym;

Cel 4. Stworzenie bazy wiedzy na temat podejmowanych działań, dobrych praktyk z zakresu gospodarczego i kulturowego wykorzystania przestrzeni Wisły i sformułowanie rekomendacji dla twórców planów rozwoju, czy to społecznego, czy gospodarczego w miejscowościach nadwiślańskich;

Cel 5. Wsparcie procesu dialogu społecznego, toczącego się wokół tematyki gospodarczego i kulturowego zagospodarowania przestrzeni Wisły oraz zagospodarowania krajobrazu nadwiślańskiego oraz materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, związanego z Wisłą.

Zakres zadania:

Projekt ten łączy badania antropologiczne i interwencję socjologiczną diagnozujące stan i perspektywy rozwojowe praktyk społecznokulturowych związanych z przestrzenią Wisły.

Badanie obejmowało następujące zagadnienia:

  • typy i dynamika zmian w kulturze kultury, zachodzących w związku z Wisłą i w przestrzeni wiślanej,
  • stan i współczesne zmiany funkcjonalne krajobrazu kulturowego Wisły,
  • współczesny potencjał kulturotwórczy krajobrazu nadwiślańskiego i dziedzictwa kulturowego, związanego z Wisłą,
  • możliwości budowania kapitału społecznego w oparciu o ponadlokalną i ponadregionalną wspólnotę kulturową, tworzącą się wokół Wisły,
  • perspektywy rozwoju dialogu różnych grup interesariuszy, podejmujących działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju kultury w przestrzeni Wisły i w związku z Wisłą,
  • możliwość przeistoczenia się działań prowadzonych obecnie przez aktorów działających niezależnie w ruch społeczny.

Projekt dostarczy wiedzy, pozwalającej na właściwe wsparcie i ukierunkowanie w ramach polityk kulturalnych Państwa i samorządów zmiany kulturowej, zachodzącej w przestrzeni Wisły. Działania oparte na interwencji socjologicznej przyczyniły się do zintensyfikowania już zachodzących procesów, korzystnych z uwagi na kultury lokalne czy kulturę narodową. Przyjęcie metodologii interwencji socjologicznej pozwoliło na wykorzystanie refleksji naukowej do wzmacniania poczucia współodpowiedzialności mieszkańców miejscowości nadwiślańskich za przestrzeń i krajobraz, który zamieszkują i za lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego. Ważnym przedmiotem refleksji w ramach projektu były mechanizmy i perspektywy rozwoju dialogu społecznego wokół badanych przedsięwzięć.

Budżet:
139 264,85 PLN brutto
Termin realizacji:
02.04.2015 - 18.12.2015
Zamawiający: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Rozwój regionalny
Środowisko i zasoby naturalne
Turystyka
Typ usługi: 
Projekt własny
Wstecz