EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

"Dwa razy do tej samej rzeki. Przestrzeń Wisły jako przestrzeń zmiany kulturowej"

Projekt ten to próba analizy procesu kulturowej rewitalizacji przestrzeni Wisły, który rozwija się już conajmniej od kilkunastu lat, w zasadzie bez inspiracji jakąkolwiek systematyczną polityką kulturalną.

Projekt własny finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Pomocji Kultury)

Wisła w wieku XX stała się krajobrazem wyzutym ze znaczeń i bez historii, przestrzenią niezamieszkaną, „ziemią niczyją” zarówno z perspektywy mieszkańców miejscowości nadwiślańskich, jak i kultury narodowej. Początek XXI to z kolei okres odbudowywania kulturowego sensu Wisły, implementacji nowych sensów w jej przestrzeni, kulturowej rekonkwisty. Efektem tego ruchu jest tworzenie się nowej przestrzeni kultury, zasługującej na rozpoznanie i włączenie w obręb oficjalnej polityki kulturalnej tak państwa, jak i samorządów. Jest to szczególny przypadek spontanicznego działania, owocującego budowaniem kapitału społecznego tak na poziomie lokalnym, jak i szerszym, ponadregionalnym, gdzie czynnikiem integracji społecznej jest rzeka i działania, w których bywa tematem, teatrem, kontekstem.

 

Cele projektu badawczego:

Cel 1. Analiza i zrozumienie dokonującego się od początku XXI w. procesu kulturowego odzyskiwania przestrzeni Wisły jako szczególnej formuły budowania kapitału społecznego;

Cel 2. Sformułowanie rekomendacji dla osób i podmiotów podejmujących działania służące ponadlokalnej i ponadregionalnej integracji obszaru kulturowego Wisły;

Cel 3. Wsparcie i sformułowanie rekomendacji dla animatorów praktyk kulturowych, podejmujących działania mające na celu przywrócenie przestrzeni Wisły społecznościom lokalnym;

Cel 4. Stworzenie bazy wiedzy na temat podejmowanych działań, dobrych praktyk z zakresu gospodarczego i kulturowego wykorzystania przestrzeni Wisły i sformułowanie rekomendacji dla twórców planów rozwoju, czy to społecznego, czy gospodarczego w miejscowościach nadwiślańskich;

Cel 5. Wsparcie procesu dialogu społecznego, toczącego się wokół tematyki gospodarczego i kulturowego zagospodarowania przestrzeni Wisły oraz zagospodarowania krajobrazu nadwiślańskiego oraz materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, związanego z Wisłą.

Zakres zadania:

Projekt ten łączy badania antropologiczne i interwencję socjologiczną diagnozujące stan i perspektywy rozwojowe praktyk społecznokulturowych związanych z przestrzenią Wisły.

Badanie obejmowało następujące zagadnienia:

  • typy i dynamika zmian w kulturze kultury, zachodzących w związku z Wisłą i w przestrzeni wiślanej,
  • stan i współczesne zmiany funkcjonalne krajobrazu kulturowego Wisły,
  • współczesny potencjał kulturotwórczy krajobrazu nadwiślańskiego i dziedzictwa kulturowego, związanego z Wisłą,
  • możliwości budowania kapitału społecznego w oparciu o ponadlokalną i ponadregionalną wspólnotę kulturową, tworzącą się wokół Wisły,
  • perspektywy rozwoju dialogu różnych grup interesariuszy, podejmujących działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju kultury w przestrzeni Wisły i w związku z Wisłą,
  • możliwość przeistoczenia się działań prowadzonych obecnie przez aktorów działających niezależnie w ruch społeczny.

Projekt dostarczy wiedzy, pozwalającej na właściwe wsparcie i ukierunkowanie w ramach polityk kulturalnych Państwa i samorządów zmiany kulturowej, zachodzącej w przestrzeni Wisły. Działania oparte na interwencji socjologicznej przyczyniły się do zintensyfikowania już zachodzących procesów, korzystnych z uwagi na kultury lokalne czy kulturę narodową. Przyjęcie metodologii interwencji socjologicznej pozwoliło na wykorzystanie refleksji naukowej do wzmacniania poczucia współodpowiedzialności mieszkańców miejscowości nadwiślańskich za przestrzeń i krajobraz, który zamieszkują i za lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego. Ważnym przedmiotem refleksji w ramach projektu były mechanizmy i perspektywy rozwoju dialogu społecznego wokół badanych przedsięwzięć.

Budżet:
139 264,85 PLN brutto
Termin realizacji:
02.04.2015 - 18.12.2015
Zamawiający: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Rozwój regionalny
Środowisko i zasoby naturalne
Turystyka
Typ usługi: 
Projekt własny
Wstecz