EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Celem głównym badania jest ocena wpływu interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na poprawę dostępu do e-usług publicznych w regionie.

W ramach badania zostanie dokonana: 
1. Ocena efektów zrealizowanych projektów i ich wpływu na: 
a. podniesienie jakości i poprawę dostępności e-usług publicznych, 
b. upowszechnienie techniki informatycznej w realizacji procesów biznesowych i administracyjnych. 
2. Ocena stopnia komplementarności i kompatybilności wytworzonych produktów z produktami projektów realizowanymi na poziomie centralnym. 
3. Ocena wpływu realizowanych działań na usprawnienie procesów wewnętrznych i zewnętrznych w administracji publicznej oraz służbie zdrowia, 
4. Wskazanie rekomendowanych działań mających na celu dalszy rozwój e-usług w perspektywie 2021-2027 w województwie świętokrzyskim. 
 
Metodologia:
• Analiza dokumentów (desk research)
• Wywiady pogłębione
• Badanie ilościowe z beneficjentami projektów realizowanych w ramach polityki terytorialnej
• Benchmarking
• Warsztat ewaluacyjny
 
Termin realizacji:
05.09.2022 - trwa
Budżet:
132 471,00 zł brutto
Zamawiający: 
Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Świętokrzyskie
Rok realizacji: 
2022
Tematyka badania: 
e-usługi/ TIK
Rozwój regionalny
Społeczeństwo informacyjne
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz