EVALU 

Od 17 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Głównym celem badania jest ocena realizacji dotychczasowych działań na rzecz edukacji ogólnej, zawodowej oraz ustawicznej podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji społecznych i zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej. 

Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim

Głównym celem badania jest ocena interwencji RPO WD 2014-2020 w zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz zbadanie jej wpływu na jakość życia oraz poziom wykluczenia społecznego i ubóstwo.

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Strony

Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena przyjętej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 logiki interwencji.

Cele szczegółowe badania:
1)    ocena czy zaplanowana interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie wyzwania w zakresie rozwoju i potrzeby społeczno- ekonomiczne regionu,
2)    ocena logiki interwencji pod względem możliwości osiągnięcia zaplanowanych celów szczegółowych,
3)    ocena czy i w jakim stopniu program przyczyniania się do realizacji polityk horyzontalnych,
4)    ocena zaplanowanych wskaźników programu.
Przedmiotowa ewaluacja będzie ściśle powiązana z procesem programowania. Jej głównym produktem będą wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji zmian w zapisach programu wraz z propozycjami sposobu wdrożenia wskazanych rekomendacji. Ponadto, w wyniku badania powstanie opis zakresu i sposobu uwzględnienia w Programie wniosków i rekomendacji wypracowanych w ramach ewaluacji.
 
Metodologia:
  • Analiza desk research oraz analiza danych zastanych – związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020
  • Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WSL 2014-2020 i IP RPO WSL oraz z przedstawicielami podmiotów wdrażających instrumenty finansowe
  • Analizy eksperckie
  • Zogniskowany wywiad grupowy z pracownikami oraz ekspertami dziedzinowymi
  • Badanie ilościowe CAWI/CATI wśród potencjalnych instytucjonalnych beneficjentów Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027
  • Wywiad grupowy z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL podsumowujący badanie
Termin realizacji:
02.08.2021 - 14.12.2021
Budżet:
381 300,00 zł brutto
Zamawiający: 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Śląskie
Rok realizacji: 
2021
Tematyka badania: 
System zarządzania/wdrażania
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-ante
Wstecz