EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena przyjętej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 logiki interwencji.

Cele szczegółowe badania:
1)    ocena czy zaplanowana interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie wyzwania w zakresie rozwoju i potrzeby społeczno- ekonomiczne regionu,
2)    ocena logiki interwencji pod względem możliwości osiągnięcia zaplanowanych celów szczegółowych,
3)    ocena czy i w jakim stopniu program przyczyniania się do realizacji polityk horyzontalnych,
4)    ocena zaplanowanych wskaźników programu.
Przedmiotowa ewaluacja będzie ściśle powiązana z procesem programowania. Jej głównym produktem będą wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji zmian w zapisach programu wraz z propozycjami sposobu wdrożenia wskazanych rekomendacji. Ponadto, w wyniku badania powstanie opis zakresu i sposobu uwzględnienia w Programie wniosków i rekomendacji wypracowanych w ramach ewaluacji.
 
Metodologia:
  • Analiza desk research oraz analiza danych zastanych – związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020
  • Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WSL 2014-2020 i IP RPO WSL oraz z przedstawicielami podmiotów wdrażających instrumenty finansowe
  • Analizy eksperckie
  • Zogniskowany wywiad grupowy z pracownikami oraz ekspertami dziedzinowymi
  • Badanie ilościowe CAWI/CATI wśród potencjalnych instytucjonalnych beneficjentów Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027
  • Wywiad grupowy z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL podsumowujący badanie
Termin realizacji:
02.08.2021 - 14.12.2021
Budżet:
381 300,00 zł brutto
Zamawiający: 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Śląskie
Rok realizacji: 
2021
Tematyka badania: 
System zarządzania/wdrażania
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-ante
Wstecz