EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Zadania badawcze obejmują:
• Oszacowanie wartości wskaźników na 2023 r. uwzględniające dotychczasowy stan wdrażania POPW i dostępne dane oraz zidentyfikowanie wskaźników, których wartości na 2023 r. zostaną osiągnięte w wyższym lub niższym stopniu (odchylenie powyżej 15%) od zakładanych wartości docelowych/celów końcowych (2023) w POPW wraz z określeniem, czy jest konieczne i możliwe rozszerzenie zakresu obecnie realizowanych umów albo podpisanie i zrealizowanie jeszcze nowych umów, żeby zwiększyć osiągane wartości wskaźników, w przypadku zagrożenia nieosiągnięcia celów POPW;
• Określenie przyczyn odchylenia od zakładanej wartości docelowej/ celu końcowego w POPW;
• Zidentyfikowanie podjętych środków zaradczych o charakterze instytucjonalnym i operacyjnym (np. proces wyboru, wymogi dla beneficjentów/projektów, model wdrażania, maksymalna wartość projektu, harmonogram konkursów, ułatwienia dla wnioskodawców, zniesienie barier dostępu) oraz ocena ich skuteczności w odniesieniu do efektów, które przyniosły wraz ze sformułowaniem użytecznych rekomendacji dotyczących przyszłego okresu programowania;
• Przeanalizowanie ew. możliwości zmiany wielkości alokacji w ramach programu, przedstawienie propozycji wielkości przesunięć środków (jeśli zasadne, schodząc na poziom (pod)działań) i określenie, jakie przyniosą one efekty;
• Oszacowanie (ilościowo za pomocą modeli ekonometrycznych/analiz statystycznych) wpływu POPW na wartości wskaźników rezultatu i zinterpretować wyniki, biorąc pod uwagę m.in. znaczenie kontekstu społeczno-gospodarczego, wielkość alokacji programu i jego skuteczność w osiąganiu celów końcowych wskaźników;
• Ocena europejskiej wartości dodanej POPW;
• Ocena, w jakim stopniu poszczególne osie priorytetowe POPW przyczyniają się do osiągania celów zawartych w Strategii Europa 2020.
 
Metodologia:
• Ewaluacja Oparta na Teorii (Theory Based Evaluation - TBE)
• Analiza danych zastanych
• Badanie jakościowe z przedstawicielami instytucji POPW i beneficjentami
• Badanie ilościowe z beneficjentami
• Analizy statystyczne i ekonometryczne
• Analizy porównawcze
• Panele ekspertów
 
Termin realizacji:
08.09.2022 - trwa
Budżet:
251 842,50 zł brutto
Zamawiający: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zamawiający: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2022
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
Rozwój regionalny
System zarządzania/wdrażania
Szacowanie wskaźników
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Wstecz