EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Zadania badawcze obejmują:
• Oszacowanie wartości wskaźników na 2023 r. uwzględniające dotychczasowy stan wdrażania POPW i dostępne dane oraz zidentyfikowanie wskaźników, których wartości na 2023 r. zostaną osiągnięte w wyższym lub niższym stopniu (odchylenie powyżej 15%) od zakładanych wartości docelowych/celów końcowych (2023) w POPW wraz z określeniem, czy jest konieczne i możliwe rozszerzenie zakresu obecnie realizowanych umów albo podpisanie i zrealizowanie jeszcze nowych umów, żeby zwiększyć osiągane wartości wskaźników, w przypadku zagrożenia nieosiągnięcia celów POPW;
• Określenie przyczyn odchylenia od zakładanej wartości docelowej/ celu końcowego w POPW;
• Zidentyfikowanie podjętych środków zaradczych o charakterze instytucjonalnym i operacyjnym (np. proces wyboru, wymogi dla beneficjentów/projektów, model wdrażania, maksymalna wartość projektu, harmonogram konkursów, ułatwienia dla wnioskodawców, zniesienie barier dostępu) oraz ocena ich skuteczności w odniesieniu do efektów, które przyniosły wraz ze sformułowaniem użytecznych rekomendacji dotyczących przyszłego okresu programowania;
• Przeanalizowanie ew. możliwości zmiany wielkości alokacji w ramach programu, przedstawienie propozycji wielkości przesunięć środków (jeśli zasadne, schodząc na poziom (pod)działań) i określenie, jakie przyniosą one efekty;
• Oszacowanie (ilościowo za pomocą modeli ekonometrycznych/analiz statystycznych) wpływu POPW na wartości wskaźników rezultatu i zinterpretować wyniki, biorąc pod uwagę m.in. znaczenie kontekstu społeczno-gospodarczego, wielkość alokacji programu i jego skuteczność w osiąganiu celów końcowych wskaźników;
• Ocena europejskiej wartości dodanej POPW;
• Ocena, w jakim stopniu poszczególne osie priorytetowe POPW przyczyniają się do osiągania celów zawartych w Strategii Europa 2020.
 
Metodologia:
• Ewaluacja Oparta na Teorii (Theory Based Evaluation - TBE)
• Analiza danych zastanych
• Badanie jakościowe z przedstawicielami instytucji POPW i beneficjentami
• Badanie ilościowe z beneficjentami
• Analizy statystyczne i ekonometryczne
• Analizy porównawcze
• Panele ekspertów
 
Termin realizacji:
08.09.2022 - trwa
Budżet:
251 842,50 zł brutto
Zamawiający: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zamawiający: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2022
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
Rozwój regionalny
System zarządzania/wdrażania
Szacowanie wskaźników
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Wstecz