EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Analiza dotycząca określenia znaczenia i oddziaływania państwowych i współprowadzonych instytucji kultury na rozwój społeczno-gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu terytorialnego

Głównym celem analizy było określenie oddziaływania instytucji kultury państwowych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli na rozwój społeczno-gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu terytorialnego.

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 

Strony

Ewaluacja on-going wspólnego przedsięwzięcia NEON

Głównym celem badania jest ocena przyczyn niższego niż zakładano zainteresowania konkursami w Programie NEON realizowanym w formule wspólnego przedsięwzięcia oraz wypracowanie usprawnień, które mają zapewnić skuteczną realizację założeń i celów Programu.

 

Cele szczegółowe: 
Cel szczegółowy 1: Ocena przyjętego modelu wdrażania wspólnego przedsięwzięcia i potencjalnych wąskich gardeł w jego skutecznej realizacji
Cel szczegółowy 2: Ocena potencjału naukowo-badawczego w kraju dla skutecznej realizacji założeń programowych
Cel szczegółowy 3: Ocena zakresu tematycznego Programu pod kątem potrzeb Partnera wspólnego przedsięwzięcia oraz z punktu widzenia zdefiniowanych wyzwań i potrzeb rozwojowych przemysłu rafineryjno-petrochemicznego w kraju i za granicą
 
Metodologia:
• Analiza danych zastanych
• Indywidualne wywiady pogłębione 
• Warsztat rekomendacyjny
 
Zamawiający: 
NCBR
Termin realizacji: 
05.10.2023-trwa
Budżet: 
162 852,00 zł brutto
 
 
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2024
Tematyka badania: 
B+R
Innowacje
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz