EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 
Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena mid-term postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. 
 
Cel ten został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: 
1) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na poziomie osi i priorytetów inwestycyjnych poprzez ocenę realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników; 
2) Ocenę wkładu interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w realizację celów Strategii Europa 2020 na poziomie osi priorytetowych; 
3) Analizę realizacji założonych wskaźników wartości pośrednich i docelowych wskaźników ustanowionych dla priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z komentarzem; 
4) Analizę potencjału osi priorytetowych do przyjęcia i wykorzystania dodatkowych środków przesuniętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub innych programów operacyjnych, uwzględniająca zmiany społeczno-gospodarcze i trendy rozwojowe regionu; 
5) Wypracowanie rekomendacji w zakresie wsparcia procesu zarządzania rezerwą wykonania i ukierunkowania inwestycji, które zostaną sfinansowane ze środków rezerwy wykonania po przeprowadzeniu śródokresowego przeglądu wyników.
  
Metodologia:
• Analiza desk research
• Wywiady Pogłębione (IDI)
• Wywiady Pogłębione (TDI)
• Badanie ilościowe
• Analizy eksperckie, w tym prognozy wydatkowania środków oraz osiągnięcia wartości poszczególnych wskaźników 
• Analizy ekonometryczne i statystyczne
• Analiza PESTEL 
• Odtworzenie logiki interwencji
• Analiza kartograficzna
• Analizy macierzowe
• Panele ekspertów
• Analizy porównawcze (benchmarking)
• Warsztat implementacyjny
 
 
Termin realizacji:
25.10.2018-2019
Budżet:
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Zachodniopomorskie
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
B+R
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Edukacja
Energetyka
Kultura
Kryteria wyboru projektów
Polityki publiczne
Przedsiębiorczość
Rewitalizacja
Rozwój regionalny
Rynek pracy, zatrudnienie
Środowisko i zasoby naturalne
Społeczeństwo informacyjne
System zarządzania/wdrażania
Transport
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Włączenie społeczne
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz