EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
 
Głównym celem badania było dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 
Badanie posłużyło również do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania, pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji. Główny cel badania został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 
Cel szczegółowy 1. Ocena postępów wdrażania RPO WL poprzez ocenę postępu w realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników na poziomie osi priorytetowych (wskaźniki ram wykonania) i priorytetów inwestycyjnych (wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu, wskaźniki rezultatu długoterminowego, wskaźniki rezultatu bezpośredniego, wskaźniki produktu).
Cel szczegółowy 2. Ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020 na poziomie poszczególnych osi priorytetowych.
Cel szczegółowy 3. Sformułowanie wyjaśnień/podanie przyczyn dla wyników uzyskanych w ramach oceny postępu realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników ustanowionych dla osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych RPO WL.
Cel szczegółowy 4. Analiza potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, w ramach których może dojść do realokacji środków: ich potrzeb oraz gotowości do wdrożenia dodatkowych środków wynikających z przeprowadzonych przesunięć szczególnie w kontekście zmian społeczno-gospodarczych i trendów.
Cel szczegółowy 5. Wypracowanie rekomendacji w zakresie wspierania procesu zarządzania rezerwą wykonania i samego ukierunkowania inwestycji, które zostaną sfinansowane po dokonaniu śródokresowego przeglądu wyników.
 
Metodologia:
• Analiza danych zastanych (desk research)
• Odtworzenie logiki interwencji - TBE
• Analizy ekonometryczne i statystyczne
• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
• Badanie ilościowe CAWI/CATI na próbie beneficjentów RPO WL 2014-2020
• Analizy porównawcze (Benchmarking)
• Panel ekspertów
 
Termin realizacji:
18.12.2018-2019
Budżet:
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Lubelskie
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
B+R
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Edukacja
Energetyka
Innowacje
Kultura
Kryteria wyboru projektów
Polityki publiczne
Przedsiębiorczość
Rewitalizacja
Rynek pracy, zatrudnienie
Środowisko i zasoby naturalne
Społeczeństwo informacyjne
System zarządzania/wdrażania
Transport
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Włączenie społeczne
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz