EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 
Głównym celem badania było dokonanie kompleksowego, śródokresowego przeglądu realizacji RPO WP2014-2020, w tym ocena realizacji celów pośrednich do 2018 r. określonych w Ramach Wykonania poszczególnych Osi Priorytetowych Programu. 
 
Cel główny został zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe, które podzielono dodatkowo na obszary badawcze:
 
Cel 1. Ocena realizacji celów Programu
• OBSZAR BADAWCZY 1. Ocena postępu rzeczowego i finansowego realizacji RPO WP 2014-2020
• OBSZAR BADAWCZY 2. Analiza komplementarności projektów w ramach RPO WP 2014-2020 i ocena przedsięwzięć strategicznych
• OBSZAR BADAWCZY 3. Analiza wpływu Programu na realizację Strategii Europa 2020
• OBSZAR BADAWCZY 4. Skuteczność wsparcia w odniesieniu do wyzwań zdefiniowanych w Programie. Weryfikacja logiki interwencji RPO WP 2014-2020
Cel 2. Ocena realizacji ukierunkowania Programu
• OBSZAR BADAWCZY 5. Analiza dotychczasowego zainteresowania wsparciem i ocena potencjału aplikacyjnego
• OBSZAR BADAWCZY 6. Diagnoza w obszarach wsparcia „dedykowanego” RPO WP 2014-2020 (ZIT, ZPT, inteligentne specjalizacje, inne preferencje)
Cel 3. Wnioski i rekomendacje dotyczących dalszej realizacji Programu
• OBSZAR BADAWCZY 7. Sformułowanie wniosków i projektowanie rekomendacji
 
Metodologia:
• Pogłębiony desk research
• Badanie ankietowe z beneficjentami RPO WP 2014-2020 i odbiorcami wsparcia w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorski Broker Eksportowy
• Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielkami i przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WP 2014-2020
• Wywiady telefoniczne z odbiorcami wsparcia w ramach przedsięwzięcia strategicznego Invest in Pomerania
• Studia przypadku (również terytorialne)
• Panele ekspertów
• Wspólny panel dyskusyjny
• Analizy statystyczne dot. prognozowania wartości wskaźników
 
Termin realizacji:
11.10.2018-2019
Budżet:
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Pomorskie
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
B+R
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Edukacja
Energetyka
Kultura
Kryteria wyboru projektów
Polityki publiczne
Rewitalizacja
Rozwój regionalny
Rynek pracy, zatrudnienie
Środowisko i zasoby naturalne
Społeczeństwo informacyjne
System zarządzania/wdrażania
Transport
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Włączenie społeczne
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz