EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku

Celem badania była ocena stopnia realizacji strategii dla poszczególnych celów strategicznych, ocena systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii, a także ocena sposobu komunikacji Strategii.
 
Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
 
 
 
 
Jedną z części badania była ocena poszczególnych celów strategicznych:
 
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy
Cel strategiczny 2. Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej
Cel strategiczny 3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim
Cel strategiczny 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych
Cel strategiczny 5. Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego
 
W ramach badania dokonano również oceny systemu zarządzania i wdrażania Strategii, stosując kryteria skuteczności, efektywności i użyteczności.
 
Badanie składało się z poszczególnych celów szczegółowych:
  • Ocena efektów Strategii (tj. produktów i rezultatów) oraz identyfikacja czynników sukcesu lub ryzyk osiągnięcia skwantyfikowanych celów;
  • Ocena, czy warunki zewnętrzne wdrażania Strategii się zmieniły (np. jej aktualność względem zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, założeń dokumentów programowych Unii Europejskiej, polityk krajowych, kontekstu prawnego, diagnozy potrzeb etc.) i czy w tym kontekście cele Strategii pozostają aktualne;
  • Ocena wpływu i użyteczności zakończonych działań, tj. ocena zadań zakończonych w ewaluowanym okresie w ramach poszczególnych celów operacyjnych Strategii;
  • Ocena systemu zarządzania – tzn. sprawności przepływu informacji, dokumentów, środków finansowych i realizacji zadań oraz identyfikacja barier wdrażania Strategii, a także funkcjonującego systemu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz ocena działań komunikacyjnych.
  • Ocena zaplanowana w trzech pierwszych celach badania została przeprowadzona dla poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych ), a ocena sposobu organizacji procesu realizacji odnosi się do wdrażania Strategii, monitoringu i ewaluacji oraz działań komunikacyjnych. Wnioski z tych analiz posłużyły do opracowania horyzontalnej oceny Strategii oraz wypracowania strategicznych i operacyjnych rekomendacji.
 
Kluczową metodą badawczą, szczególnie dla oceny stopnia realizacji Strategii dla poszczególnych celów strategicznych była analiza dokumentów i danych zastanych, która objęła: dane statystyczne ogólnodostępne statystyki publicznej, dane z monitoringu wskaźnikowego i zadaniowego Strategii, regulaminy organizacyjne UM, plany i raporty z działalności biur Urzędu m.st. Warszawy, raporty naukowo-badawcze dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Warszawy w okresie objętym ewaluacją, a także dokumenty strategiczne na poziomie miasta, regionu, kraju oraz UE.  
 
Budżet:
128 473,50zł
Termin realizajci:
12.05.2015 - 16.10.2015
Zamawiający: 
Miasto
Zakres Terytorialny: 
Mazowieckie
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz