EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku

Celem badania była ocena stopnia realizacji strategii dla poszczególnych celów strategicznych, ocena systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii, a także ocena sposobu komunikacji Strategii.
 
Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
 
 
 
 
Jedną z części badania była ocena poszczególnych celów strategicznych:
 
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy
Cel strategiczny 2. Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej
Cel strategiczny 3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim
Cel strategiczny 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych
Cel strategiczny 5. Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego
 
W ramach badania dokonano również oceny systemu zarządzania i wdrażania Strategii, stosując kryteria skuteczności, efektywności i użyteczności.
 
Badanie składało się z poszczególnych celów szczegółowych:
  • Ocena efektów Strategii (tj. produktów i rezultatów) oraz identyfikacja czynników sukcesu lub ryzyk osiągnięcia skwantyfikowanych celów;
  • Ocena, czy warunki zewnętrzne wdrażania Strategii się zmieniły (np. jej aktualność względem zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, założeń dokumentów programowych Unii Europejskiej, polityk krajowych, kontekstu prawnego, diagnozy potrzeb etc.) i czy w tym kontekście cele Strategii pozostają aktualne;
  • Ocena wpływu i użyteczności zakończonych działań, tj. ocena zadań zakończonych w ewaluowanym okresie w ramach poszczególnych celów operacyjnych Strategii;
  • Ocena systemu zarządzania – tzn. sprawności przepływu informacji, dokumentów, środków finansowych i realizacji zadań oraz identyfikacja barier wdrażania Strategii, a także funkcjonującego systemu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz ocena działań komunikacyjnych.
  • Ocena zaplanowana w trzech pierwszych celach badania została przeprowadzona dla poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych ), a ocena sposobu organizacji procesu realizacji odnosi się do wdrażania Strategii, monitoringu i ewaluacji oraz działań komunikacyjnych. Wnioski z tych analiz posłużyły do opracowania horyzontalnej oceny Strategii oraz wypracowania strategicznych i operacyjnych rekomendacji.
 
Kluczową metodą badawczą, szczególnie dla oceny stopnia realizacji Strategii dla poszczególnych celów strategicznych była analiza dokumentów i danych zastanych, która objęła: dane statystyczne ogólnodostępne statystyki publicznej, dane z monitoringu wskaźnikowego i zadaniowego Strategii, regulaminy organizacyjne UM, plany i raporty z działalności biur Urzędu m.st. Warszawy, raporty naukowo-badawcze dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Warszawy w okresie objętym ewaluacją, a także dokumenty strategiczne na poziomie miasta, regionu, kraju oraz UE.  
 
Budżet:
128 473,50zł
Termin realizajci:
12.05.2015 - 16.10.2015
Zamawiający: 
Miasto
Zakres Terytorialny: 
Mazowieckie
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz