EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ewaluacja śródokresowa działania Programu „Młodzież w działaniu” oraz działających w ramach Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO oraz EURODESK Polska

Głównym celem badania było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat dotychczasowych efektów Programu „Młodzież w działaniu” w Polsce na poziomie wpływu na beneficjentów Programu oraz szersze otoczenie społeczne. Badanie uwzględni ponadto działania powiązane z Programem realizowane przez Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu oraz Eurodesk Polska.

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

Poza celami oraz pytaniami ewaluacyjnymi wskazanymi przez Komisję Europejską w wytycznych do ewaluacji śródokresowej, badanie ewaluacyjne uwzględniało szczególne potrzeby krajowe rozbudowując lub uwzględniając w poszczególnych obszarach badania następujące cele:

  • ocenę wpływu projektów realizowanych w ramach Programu „Młodzież w działaniu” na kształtowanie kompetencji beneficjentów,

  • ocenę wpływu tych projektów na środowisko lokalne, 

  • ocenę wpływu Programu na kształtowanie polityki młodzieżowej w Polsce (ocena wpływu Programu w perspektywie makro). 

Uwzględnienie w ramach ewaluacji śródokresowej Programu „Młodzież w działaniu” celów i potrzeb krajowych służyć ma pełniejszemu wykorzystaniu procesu ewaluacji, tak by wyniki przeprowadzonych badań mogły zostać wykorzystane w następujących celach:

  • udoskonalenie systemu realizacji, zarządzania i nadzoru Programu w kolejnych latach poprzez konkretne rekomendacje zawarte w wynikach badania,

  • podniesienie efektywności, widoczności i rozpoznawalności Programu na wszystkich poziomach działania i wśród zróżnicowanej grupy interesariuszy,

  • wsparcie realizatorów Programu (Narodowej Agencji, lokalnych realizatorów projektów w ramach Programu);

  • powiązanie badań z różnymi innymi badaniami dotyczącymi Programu realizowanymi w Europie,

  • lepsze zrozumienie konsekwencji podejmowanych działań, a tym samym samodoskonalenie systemu wdrażania Programu i realizacji polityki młodzieżowej oraz samouczenie się instytucji i organizacji zaangażowanych we wspieranie aktywności młodzieży w kraju,

  • popularyzacja Programu, informowanie o jego efektach.

Badanie ewaluacyjne umozliwiło udzielenie odpowiedzi na pytanie o efekty Programu na poziomie ogólnopolskim, poziomie lokalnym, poziomie organizacji realizujących działania i poziomie indywidualnym.

Odbiorcą wyników badania byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” oraz Komisja Europejska, a ponadto inne placówki, instytucje edukacyjne i organizacje – odbiorców programu „Młodzież w działaniu”, organizacje i instytucje zajmujące się upowszechnianiem edukacji pozaformalnej, a także pracą z młodzieżą w Polsce.

Zastosowane podejście badawcze: Analiza danych zastanych, Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), Badanie ilościowe CAWI, Studium przypadku, Zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Warsztat heurystyczny.

Termin realizacji:
15 lutego 2010 r. – 21 czerwca 2010 r.
Budżet:
97 478,00 PLN
Zamawiający: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2010
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Edukacja
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz