EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Ewaluacja śródokresowa działania Programu „Młodzież w działaniu” oraz działających w ramach Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO oraz EURODESK Polska

Głównym celem badania było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat dotychczasowych efektów Programu „Młodzież w działaniu” w Polsce na poziomie wpływu na beneficjentów Programu oraz szersze otoczenie społeczne. Badanie uwzględni ponadto działania powiązane z Programem realizowane przez Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu oraz Eurodesk Polska.

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

Poza celami oraz pytaniami ewaluacyjnymi wskazanymi przez Komisję Europejską w wytycznych do ewaluacji śródokresowej, badanie ewaluacyjne uwzględniało szczególne potrzeby krajowe rozbudowując lub uwzględniając w poszczególnych obszarach badania następujące cele:

  • ocenę wpływu projektów realizowanych w ramach Programu „Młodzież w działaniu” na kształtowanie kompetencji beneficjentów,

  • ocenę wpływu tych projektów na środowisko lokalne, 

  • ocenę wpływu Programu na kształtowanie polityki młodzieżowej w Polsce (ocena wpływu Programu w perspektywie makro). 

Uwzględnienie w ramach ewaluacji śródokresowej Programu „Młodzież w działaniu” celów i potrzeb krajowych służyć ma pełniejszemu wykorzystaniu procesu ewaluacji, tak by wyniki przeprowadzonych badań mogły zostać wykorzystane w następujących celach:

  • udoskonalenie systemu realizacji, zarządzania i nadzoru Programu w kolejnych latach poprzez konkretne rekomendacje zawarte w wynikach badania,

  • podniesienie efektywności, widoczności i rozpoznawalności Programu na wszystkich poziomach działania i wśród zróżnicowanej grupy interesariuszy,

  • wsparcie realizatorów Programu (Narodowej Agencji, lokalnych realizatorów projektów w ramach Programu);

  • powiązanie badań z różnymi innymi badaniami dotyczącymi Programu realizowanymi w Europie,

  • lepsze zrozumienie konsekwencji podejmowanych działań, a tym samym samodoskonalenie systemu wdrażania Programu i realizacji polityki młodzieżowej oraz samouczenie się instytucji i organizacji zaangażowanych we wspieranie aktywności młodzieży w kraju,

  • popularyzacja Programu, informowanie o jego efektach.

Badanie ewaluacyjne umozliwiło udzielenie odpowiedzi na pytanie o efekty Programu na poziomie ogólnopolskim, poziomie lokalnym, poziomie organizacji realizujących działania i poziomie indywidualnym.

Odbiorcą wyników badania byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” oraz Komisja Europejska, a ponadto inne placówki, instytucje edukacyjne i organizacje – odbiorców programu „Młodzież w działaniu”, organizacje i instytucje zajmujące się upowszechnianiem edukacji pozaformalnej, a także pracą z młodzieżą w Polsce.

Zastosowane podejście badawcze: Analiza danych zastanych, Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), Badanie ilościowe CAWI, Studium przypadku, Zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Warsztat heurystyczny.

Termin realizacji:
15 lutego 2010 r. – 21 czerwca 2010 r.
Budżet:
97 478,00 PLN
Zamawiający: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2010
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Edukacja
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz