EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w zakresie zwiększenia atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin

Głównym celem badania była ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach 6 Osi priorytetowej RPOWŚ 2007-2013 na zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin.

Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Cele szczegółowe badania obejmowały:
• określenie wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPOWŚ 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków miejskich i centrów gmin regionu świętokrzyskiego;
• wykazanie czy projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich wpłynęły na poprawę warunków dla zwiększania inwestycji na obszarach podlegających restrukturyzacji oraz w zdegradowanych miastach i dzielnicach miast, a także na terenach poprzemysłowych i powojskowych znajdujących się w granicach województwa;
• ocenę w jakim stopniu koncentracja wsparcia działań rewitalizacyjnych w RPOWŚ miała/ma wpływ na zmiany jakości życia ich mieszkańców. Analiza, poza aspektami o charakterze gospodarczym, infrastrukturalnym, kulturowym i środowiskowym uwzględnieni również procesy społeczne;
• przeanalizowanie jakie typy projektów okazały się najbardziej skuteczne i szczególnie wpłynęły na likwidację wskazanych problemów społeczno-gospodarczych, a które nie przyniosą trwałych zmian po ich zakończeniu;
• ocenę zasad wspierania działań rewitalizacyjnych w województwie w analizowanym okresie programowania a także wskazanie kierunków działań rewitalizacyjnych w latach 2014-2020 oraz przedstawienie rekomendacji dla procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020.
 
Badanie dotyczyło celu OP 6 Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin.
 
Podejście badawcze:
W ramach badania wykorzystano następujące metody badawcze i analityczne:
• Analiza desk research
• Badanie CAWI z przedstawicielami beneficjentów 
• Pogłębiające wyniki badania CAWI indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami beneficjentów 
• Badanie CATI z przedstawicielami miast i gmin, realizujących projekty w ramach 6 Osi priorytetowej RPOWŚ 
• Pogłębiające wyniki badania CATI badanie TDI z przedstawicielami władz gmin realizujących projekty w ramach 6 Osi priorytetowej RPOWŚ 2007-2013 
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z głównym interesariuszami działań rewitalizacyjnych 
• Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z przedstawicielami IZ (n=2) i środowisk eksperckich 
• Studia przypadku opisujące kluczowe czynniki sukcesu dobrych praktyk RPOWŚ 2007-2013 
• Panel ekspertów z elementami warsztatu heurystycznego

Budżet:
83 886,00 zł
Termin realizacji:
18.09.2015 - 14.12.2015

Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Świętokrzyskie
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Atrakcyjność inwestycyjna
Rozwój regionalny
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz