EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w zakresie zwiększenia atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin

Głównym celem badania była ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach 6 Osi priorytetowej RPOWŚ 2007-2013 na zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin.

Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Cele szczegółowe badania obejmowały:
• określenie wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPOWŚ 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków miejskich i centrów gmin regionu świętokrzyskiego;
• wykazanie czy projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich wpłynęły na poprawę warunków dla zwiększania inwestycji na obszarach podlegających restrukturyzacji oraz w zdegradowanych miastach i dzielnicach miast, a także na terenach poprzemysłowych i powojskowych znajdujących się w granicach województwa;
• ocenę w jakim stopniu koncentracja wsparcia działań rewitalizacyjnych w RPOWŚ miała/ma wpływ na zmiany jakości życia ich mieszkańców. Analiza, poza aspektami o charakterze gospodarczym, infrastrukturalnym, kulturowym i środowiskowym uwzględnieni również procesy społeczne;
• przeanalizowanie jakie typy projektów okazały się najbardziej skuteczne i szczególnie wpłynęły na likwidację wskazanych problemów społeczno-gospodarczych, a które nie przyniosą trwałych zmian po ich zakończeniu;
• ocenę zasad wspierania działań rewitalizacyjnych w województwie w analizowanym okresie programowania a także wskazanie kierunków działań rewitalizacyjnych w latach 2014-2020 oraz przedstawienie rekomendacji dla procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020.
 
Badanie dotyczyło celu OP 6 Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin.
 
Podejście badawcze:
W ramach badania wykorzystano następujące metody badawcze i analityczne:
• Analiza desk research
• Badanie CAWI z przedstawicielami beneficjentów 
• Pogłębiające wyniki badania CAWI indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami beneficjentów 
• Badanie CATI z przedstawicielami miast i gmin, realizujących projekty w ramach 6 Osi priorytetowej RPOWŚ 
• Pogłębiające wyniki badania CATI badanie TDI z przedstawicielami władz gmin realizujących projekty w ramach 6 Osi priorytetowej RPOWŚ 2007-2013 
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z głównym interesariuszami działań rewitalizacyjnych 
• Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z przedstawicielami IZ (n=2) i środowisk eksperckich 
• Studia przypadku opisujące kluczowe czynniki sukcesu dobrych praktyk RPOWŚ 2007-2013 
• Panel ekspertów z elementami warsztatu heurystycznego

Budżet:
83 886,00 zł
Termin realizacji:
18.09.2015 - 14.12.2015

Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Świętokrzyskie
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Atrakcyjność inwestycyjna
Rozwój regionalny
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz