EVALU 

Od 17 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Głównym celem badania jest ocena realizacji dotychczasowych działań na rzecz edukacji ogólnej, zawodowej oraz ustawicznej podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji społecznych i zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej. 

Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim

Głównym celem badania jest ocena interwencji RPO WD 2014-2020 w zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz zbadanie jej wpływu na jakość życia oraz poziom wykluczenia społecznego i ubóstwo.

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Strony

Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej

Celem głównym badania jest ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VIII i działania 6.2 OP VI na poprawę wewnętrznej spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego.

Cele szczegółowe badania odnoszą się do poszczególnych obszarów wsparcia:
•    Cel szczegółowy nr 1. Ocena wpływu interwencji w zakresie promowania włączenia społecznego oraz przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze zatrudnieniowym jak i społecznym;
•    Cel szczegółowy nr 2 Ocena wpływu wsparcia w zakresie poprawy dostępu do wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług zdrowotnych i społecznych, w tym usług pomocy rodzinie i pieczy zastępczej oraz wpływ interwencji na sytuację odbiorców wsparcia;
•    Cel szczegółowy nr 3. Ocena wpływu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym ich wpływu na trwałość przedsiębiorstw społecznych oraz trwałość i jakość miejsc pracy w nich utworzonych w odniesieniu do poprawy sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
•    Cel szczegółowy nr 4. Sformułowanie rekomendacji dotyczących nowej perspektywy finansowej 2021-2027 w obszarze spójności społecznej.
Metodologia:
  • Analiza danych zastanych (desk research)
  • indywidualne wywiady pogłębione
  • Badanie ilościowe CAWI/CATI (mix- mode)
  • Studia przypadków
  • Warsztat ewaluacyjny
  • Studium statystyczne
Termin realizacji:
16.07.2021-
Budżet:
266 910,00 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Podkarpackie
Rok realizacji: 
2021
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Włączenie społeczne
Zdrowie
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz