EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce

Celem badania była ocena dotychczasowej implementacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (zwany dalej KPK lub Programem) przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (zwane dalej PKP PLK S.A. lub Realizatorem Programu).

Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena efektów realizacji Programu oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce. Badanie obejmuje okres od dnia 15 września 2015 r. do dnia 31 maja 2019 r. 
Przedmiotem badania były inwestycje kolejowe ujęte w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku, w tym w załącznikach od dnia przyjęcia Uchwały Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku do 31 maja 2019 r. Oznacza to, że podstawą do analiz jest wersja KPK przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2019 r. W raporcie znajdują się również odwołania do dwóch późniejszych aktualizacji KPK – przyjętej w dniu 14 czerwca 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji Programu za 2018 rok oraz aktualizacji przyjętej uchwałą z dnia 17 września 2019 r. W przypadku Szczegółowego Planu Realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (SPR), wersją obowiązującą na koniec maja 2019 roku jest SPR przyjęty przez Ministra Infrastruktury w dniu 15 maja 2019 r. (dalej jako: SPR V 2019). 
 
W ramach badania zrealizowano następujące szczegółowe cele badawcze, odnoszące się m.in. do celów KPK:
• Ocena postępów wykonania KPK oraz zmian wprowadzanych w Programie, 
• Ocena wpływu Programu na wzmocnienie efektywności transportu kolejowego,
• Ocena wpływu Programu na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego,
• Ocena wpływu Programu na poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych, 
• Analiza czynników zewnętrznych wpływających na realizację Programu,
• Ocena spójności Programu z dokumentami strategicznymi.
 
Metodologia:
• Analiza danych zastanych
• Wywiady pogłębione 
• Badanie ilościowe 
 
Termin realizacji:
28.06.2019 - 21.10.2019
Budżet:
233 875,00 zł brutto
Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Transport
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz