EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ocena efektów realizacji projektów turystycznych w ramach PO IG

Celem badania ewaluacyjnego była ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wdrażania projektów turystycznych w ramach PO IG. 
Szczególna uwaga w ramach badania poświęcona została zidentyfikowaniu pierwszych efektów realizacji projektów turystycznych realizowanych w ramach działań 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski i 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym PO IG.
 
Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
W wyniku realizacji badania zostały sformułowane rekomendacje, które posłużyły ocenie skuteczności interwencji w tym obszarze.
Zakres badania obejmował projekty turystyczne realizowane w ramach działania 6.3 i 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Badanie obejmowało następujące obszary tematyczne:
 
1. ocena stopnia zwiększenia ruchu turystycznego w wyniku realizacji projektów; obszar odpowiada wskaźnikowi rezultatu wyznaczonemu dla 6. osi (odnoszącemu się do działania 6.4), tj. liczba osób korzystających z produktów turystycznych powstałych w wyniku wsparcia PO IG
2. ocena liczby stworzonych innowacyjnych produktów turystycznych i ich wpływu na rozwój turystyki w danym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nieaktywnych turystycznie przed wdrożeniem projektu
3. ocena skali innowacyjności i unikatowości produktów turystycznych (na poziomie lokalnym i regionalnym, ogólnopolskim i światowym – wskazanie projektów/produktów, które stanowią atrakcję turystyczną o danym zasięgu)
4. ocena wpływu projektów i stworzonych produktów turystycznych na gospodarkę lokalną i  regionalną, w tym na tworzenie miejsc pracy
5. ocena wpływu realizacji projektów na wzrost atrakcyjności kraju w kontekście organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.
6. ocena wpływu działań promocyjnych na zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych do Polski.
 
W badaniu posłużono się następującą metodologią:
 
• Analiza danych zastanych (desk research)
• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
• Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
• Studia przypadków
• CAWI z przedstawicielami organizacji i instytucji turystycznych
• Panel ekspertów
 
Budżet:
79 773,05 zł
Termin realizacji:
24.06.2015 - 30.09.2015
Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Turystyka
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz