EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Ocena efektów realizacji projektów turystycznych w ramach PO IG

Celem badania ewaluacyjnego była ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wdrażania projektów turystycznych w ramach PO IG. 
Szczególna uwaga w ramach badania poświęcona została zidentyfikowaniu pierwszych efektów realizacji projektów turystycznych realizowanych w ramach działań 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski i 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym PO IG.
 
Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
W wyniku realizacji badania zostały sformułowane rekomendacje, które posłużyły ocenie skuteczności interwencji w tym obszarze.
Zakres badania obejmował projekty turystyczne realizowane w ramach działania 6.3 i 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Badanie obejmowało następujące obszary tematyczne:
 
1. ocena stopnia zwiększenia ruchu turystycznego w wyniku realizacji projektów; obszar odpowiada wskaźnikowi rezultatu wyznaczonemu dla 6. osi (odnoszącemu się do działania 6.4), tj. liczba osób korzystających z produktów turystycznych powstałych w wyniku wsparcia PO IG
2. ocena liczby stworzonych innowacyjnych produktów turystycznych i ich wpływu na rozwój turystyki w danym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nieaktywnych turystycznie przed wdrożeniem projektu
3. ocena skali innowacyjności i unikatowości produktów turystycznych (na poziomie lokalnym i regionalnym, ogólnopolskim i światowym – wskazanie projektów/produktów, które stanowią atrakcję turystyczną o danym zasięgu)
4. ocena wpływu projektów i stworzonych produktów turystycznych na gospodarkę lokalną i  regionalną, w tym na tworzenie miejsc pracy
5. ocena wpływu realizacji projektów na wzrost atrakcyjności kraju w kontekście organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.
6. ocena wpływu działań promocyjnych na zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych do Polski.
 
W badaniu posłużono się następującą metodologią:
 
• Analiza danych zastanych (desk research)
• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
• Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
• Studia przypadków
• CAWI z przedstawicielami organizacji i instytucji turystycznych
• Panel ekspertów
 
Budżet:
79 773,05 zł
Termin realizacji:
24.06.2015 - 30.09.2015
Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Turystyka
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz