EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Cele szczegółowe:
1. Kompleksowa analiza i ocena komplementarności „potencjalnej” (w oparciu o założenia i zaplanowane mechanizmy) i „faktycznej” (w oparciu o efekty prowadzonych interwencji) PO WER 2014-2020 z 16 RPO w kontekście efektywnej realizacji CT 8-10, w tym ocena koordynacji instytucjonalnej.
2. Analiza i ocena komplementarności „potencjalnej” i „faktycznej” interwencji współfinansowanych z EFS z tymi finansowanymi z innych funduszy UE, w kontekście efektywnej realizacji CT 8-11, w tym ocena koordynacji instytucjonalnej działań.
3. Analiza i ocena komplementarności „potencjalnej” i „faktycznej” interwencji współfinansowanych z EFS z przyjętymi politykami krajowymi w obszarach wspieranych z EFS (CT 8-11), w tym ocena koordynacji instytucjonalnej działań.
4. Analiza i identyfikacja „potencjalnej” komplementarności na etapie założeń FERS, PR i polityk krajowych w obszarach interwencji EFS+ 2021-2027.
 
Metodologia:
• Analiza danych zastanych
• Wywiady jakościowe z przedstawicielami instytucji UP i EFS
• Wywiady jakościowe z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za programy/strategie krajowe
• Wywiady jakościowe z przedstawicielami innych PO (poza EFS)
• Badanie ilościowe z beneficjentami EFS
• Badanie ilościowe z uczestnikami projektów PO WER
• Studia przypadku
• Panele obszarowe
• Warsztat implementacyjny
 
Termin realizacji:
19.10.2022 - trwa
Budżet:
348 459,00 zł brutto
Zamawiający: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zamawiający: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2023
Tematyka badania: 
System zarządzania/wdrażania
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz