EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim

Celem głównym badania było dokonanie analizy i ocena trafności rozwiązań przyjętych na poziomie regionalnym i na poziomie LSR w zakresie wdrażania instrumentu RLKS oraz wstępny pomiar skuteczności zastosowanej koncepcji wdrażania tego instrumentu.

MODUŁ I. Ocena trafności rozwiązań systemu realizacji RLKS w województwie podlaskim: 
Cel szczegółowy 1. Ocena trafności rozwiązań/mechanizmów wdrażania RLKS przyjętych na poziomie regionalnym.
Cel szczegółowy 2. Ocena trafności rozwiązań/mechanizmów wdrażania RLKS przyjętych w wybranych lokalnych strategiach rozwoju na przykładzie 6 case studies.
MODUŁ II. Wstępna ocena skuteczności wdrażania instrumentu RLKS:
Cel szczegółowy 3. Wstępna ocena rezultatów wdrażania instrumentu RLKS na przykładzie analizowanych case studies.
 
Metodologia:
• Analiza danych zastanych (desk research)
• Wywiady eksperckie
• Indywidulane wywiady pogłębione (IDI) z kluczowymi przedstawicielami UMWP
• CAWI
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami Zarządu/biura LGD
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami Rad LGD
• Telefoniczne wywiady pogłębione z beneficjentami
• Analiza SWOT
• Warsztat konsultacyjny 
 
Termin realizacji:
5.08.2019 - 16.12.2019
Budżet:
152 397,00 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Podlaskie
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Rozwój regionalny
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz