EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ocena wpływu interwencji w zakresie atrakcyjności przyrodniczej i kulturowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem badania była ocena wsparcia RPO WP w zakresie wykorzystania walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w kontekście podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu.
 
Cele szczegółowe obejmowały następujące aspekty: 
1. Ocena wkładu RPO WP w podniesienie atrakcyjności materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.
2. Ocena wkładu RPO WP w podniesienie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego regionu, w tym w tworzenie sieciowych produktów turystycznych w ramach realizowanych przedsięwzięć strategicznych wynikających z RPS Pomorska Podróż.
3. Ocena wkładu RPO WP w stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu.
4. Rekomendacje wdrożeniowe dla perspektywy finansowej 2021-2027.
 
Przedmiotem badania były interwencje RPO WP realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego (PI) 6c.Przewidziano w nim stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanych z nadmorskim położeniem regionu. W założeniach Programu przyjęto, że odpowiednie wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia, jak również – poprzez dywersyfikację oferty turystycznej – bardziej zrównoważonego gospodarowania posiadanymi zasobami.
Priorytet Inwestycyjny PI 6c wdrażany jest w Działaniu 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe i Działaniu 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów środowiska przyrodniczego RPO WP.
 
Metodologia:
• podejście oparte na teorii, podejście oparte na użyteczności
• Analiza danych zastanych
• 6 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
• 18 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami interesariuszy rozwoju turystyki (PROT, LOT, stowarzyszenia i organizacje turystyczne)
• 7 studiów przypadku
• panel ekspertów
• warsztat implementacyjny
• badanie ilościowe metodą CAWI/CATI z beneficjentami RPO WP (Łącznie przeprowadzono 49 wywiadów)
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk
Termin realizacji: 
02.01.2023-22.05.2023
Budżet: 
189 819,75 zł brutto
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Pomorskie
Rok realizacji: 
2023
Tematyka badania: 
Kultura
Ochrona środowiska
Środowisko i zasoby naturalne
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz