EVALU 

Od 17 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Głównym celem badania jest ocena realizacji dotychczasowych działań na rzecz edukacji ogólnej, zawodowej oraz ustawicznej podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji społecznych i zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej. 

Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim

Głównym celem badania jest ocena interwencji RPO WD 2014-2020 w zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz zbadanie jej wpływu na jakość życia oraz poziom wykluczenia społecznego i ubóstwo.

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Strony

Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Głównym celem badania jest ocena realizacji dotychczasowych działań na rzecz edukacji ogólnej, zawodowej oraz ustawicznej podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji społecznych i zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej. 

Szczegółowe cele badania będą koncentrowały się na następujących obszarach:
a) Ocena użyteczności, skuteczności zastosowanych form wsparcia udzielonych w ramach Poddziałań 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.5 oraz Działań 9.2, 9.3 i 9.4 RPO WO 2014-2020 pod kątem realnych potrzeb odbiorców, teraźniejszych wyzwań edukacyjnych oraz ich wpływu na poprawę sytuacji uczestników projektów, jak i możliwości wykorzystania przez nich nabytych kluczowych kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. 
b) Poznanie planów i aspiracji edukacyjnych, zawodowych oraz migracyjnych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych (w wieku aktywności zawodowej) oraz czynników warunkujących ich pozostanie na opolskim rynku pracy. 
c) Ocena wsparcia udzielonego w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz analiza wykorzystania kluczowych kompetencji TIK oraz sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach nauczania zdalnego. 
d) Wypracowanie zestawu wniosków i rekomendacji w celu zwiększenia skuteczności, użyteczności i trwałości oferowanego wsparcia w obszarze edukacji, użytecznych w realizacji polityki rozwoju regionalnego do 2030 roku w województwie opolskim. 
 
Metodologia:
  • desk research
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • wywiady kwestionariuszowe CATI
  • wywiady kwestionariuszowe CAWI
  • panel ekspertów
  • wywiady jakościowe z beneficjentami - metoda dodatkowa
  • wywiady kwestionariuszowe CAWI z beneficjentami - metoda dodatkowa
 
Termin realizacji:
03.02.2022 - lipiec 2022
Budżet:
180 195,00 zł brutto
Zamawiający: 
Województwo Opolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Opolskie
Rok realizacji: 
2022
Tematyka badania: 
Edukacja
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz