EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

„Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ)”

Głównym celem badania była kompleksowa ocena efektów interwencji podejmowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ w odniesieniu do celów programu oraz celów wskazanych w dokumentach strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium użyteczności.
 
Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Cel główny został zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:
 • Ocena stanu wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku wsparcia
 • Ocena wpływu wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu XIII na osiągnięcie celów sformułowanych dla sektora szkolnictwa wyższego w POIS oraz NSRO, w tym na wartości właściwych dla interwencji wskaźników kontekstowych
 • Ocena komplementarności i synergii projektów realizowanych przez beneficjentów Priorytetu XIII POIS z innym projektami (w szczególności finansowanymi ze środków UE) w kontekście celów POIS i NSRO dla sektora szkolnictwa wyższego
 • Ocena wpływu interwencji na cele określone w dokumentach strategicznych w zakresie szkolnictwa wyższego (w tym: Deklaracji Bolońskiej, Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 oraz Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego)
 • Ocena stanu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wpływu analizowanej interwencji na ten stan (w tym identyfikacja rezultatów niezamierzonych), ocena użyteczności efektów projektów w kontekście aktualnych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym w Polsce
 
Podejście badawcze:
 
W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze zastosowano zostały następujące koncepcje ewaluacji: ewaluacja oparta o kryterium użyteczności i podejście partycypacyjne w ewaluacji. Wykorzystane zostanły następujące metody badawcze i analityczne:
 • analiza materiałów i danych zastanych,
 • indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami beneficjentów,
 • studia przypadku (case study) wybranych projektów,
 • zogniskowany wywiad grupowy (FGI),
 • badanie CAWI z przedstawicielami uczelni publicznych,
 • panel ekspertów.
 
Termin realizacji:
11.06.2015 - 11.09.2015
Budżet:
139 113 PLN
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz