EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju MOFu oraz planów działania w ramach projektu pn.:„Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju” współfinansowanego w ramach EFRR

Przedmiotem zamówienia była ocena oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu Strategia Rozwoju MOF oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego typu dokumentu jest obowiązkiem prawnym organu opracowującego projekt Dokumentu.
 
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
 
Przedmiotem zamówienia była ocena oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu Strategia Rozwoju MOF oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
 
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego typu dokumentu jest obowiązkiem prawnym organu opracowującego projekt Dokumentu. 
 
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest jednym z narzędzi realizacji zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju - jednego z filarów strategii lizbońskiej i goeteborskiej, jak również jednej z podstawowych konstytucyjnych zasad ustroju Państwa Polskiego (art. 5 Konstytucji RP). 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko (dalej Prognoza OOŚ / SOOŚ) wykonywana jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zwaną dalej Ustawą OOŚ, w myśl której przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w określonych obszarach wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Głównym celem prognozy była ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektu Strategii rozwoju Starogardzkiego MOF na środowisko poprzez zbadanie oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych w tym dokumencie. Prognoza miała służyć ustaleniu tego, czy oceniany projekt Strategii sprzyja realizacji celów ochrony środowiska, zapisanych w międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych dokumentach. 
 
Ponadto celem prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii było ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania realizacji postanowień projektu dokumentu na środowisko.
Zakres prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów o strategicznym charakterze jakim jest projekt Strategii określono w art. 51 ust. 2 Ustawy OOŚ.
Wśród zakładanych kierunków działań największy wpływ na środowisko naturalne, zarówno pozytywny jak i negatywny, mogą mieć przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury liniowej, wykorzystania źródeł odnawialnych, rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz przeznaczania nowych terenów pod rozwój stref inwestycyjnych.
 
Działania te, zwłaszcza z zakresu gospodarki ściekowej, odpadowej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, prowadzić powinny w dłuższej perspektywie czasowej do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska i tym samym poprawy jego stanu. Jednakże etap realizacji, technologia wykonania oraz lokalizacja tych elementów będzie miała kluczowe znaczenie dla ewentualnego występowania oraz charakteru oddziaływań na środowisko. W prognozie wskazano działania minimalizujące potencjalne negatywne oddziaływania.
 
W przypadku odstąpienia od realizacji ustaleń Strategii prognozuje się, iż nastąpią niekorzystne zmiany w zakresie dotyczącym:

• powierzchni ziemi i gleb;

• stanu oraz zasobów wód powierzchniowych i podziemnych;

• powietrza atmosferycznego i ochrony klimatu;

• klimatu akustycznego;

• zdrowia i życia ludzi;

• zasobów kulturalnych i kulturowych;

• zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności.

 
Termin realizacji:
4 sierpnia – 22 grudnia 2014 r.
Budżet:
15 006,00 zł 
Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Pomorskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Infrastruktura ochrony środowiska
Rozwój regionalny
Zarządzanie projektami
Typ usługi: 
Prognoza oddziaływania na środowisko
Wstecz