EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Przygotowanie broszur skierowanych do potencjalnych beneficjentów działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Z chwilą akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku, przed Polską pojawiły się nowe wyzwania związane z koniecznością intensywnego dostosowywania oraz restrukturyzacji obszarów wiejskich. Główne środki finansowe w ramach obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przeznaczone na przemiany strukturalne na obszarach wiejskich są dostępne za pomocą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 realizowany jest na terenie całej Polski. PROW 2007-2013 to swoista kontynuacja Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia Wspólną Politykę Rolną. W ramach EFRROW, który finansuje PROW 2007-2013 w tym okresie, Polska otrzyma 13,2 mld euro, które wraz ze środkami krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld euro.
 
Samorząd Województwa Mazowieckiego uczestniczy we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) w ramach następujących działań (działań delegowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi):
 
Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie 7 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
Schemat I – Scalanie gruntów
Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 3 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 
Działanie 4 - Odnowa i rozwój wsi. 
 
Oś 4 – Leader
Działanie 1 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 
Działanie 2 - Wdrażanie projektów współpracy.
Działanie 3 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 
 
W przypadku powyższych działań PROW 2007-2013 na Mazowszu wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane, rejestrowane i rozpatrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 
W strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wyodrębniony został Wydział Wdrażania Programów Unijnych dla Rolnictwa. Do jego zadań należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Wydział Wdrażania Programów Unijnych dla Rolnictwa jest odpowiedzialny za informowanie potencjalnych beneficjentów o współfinansowaniu przez UE projektów w ramach PROW 2007-2013, przeprowadza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej (składanych przez właściwych starostów) działań samorządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, odpowiada za ich prawidłową weryfikację formalną i merytoryczną, przygotowuje także listy rankingowe operacji do finansowania oraz umowy/decyzje na realizacje projektów z beneficjentami. 
 
Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego UE. Wynika to z uregulowań prawych i przyjętych rozwiązań systemowych w zakresie wdrażania pomocy, jak również jest konsekwencją stanowiska Komisji Europejskiej, zgodnie z którym informacja o pomocy jest nieodłączną częścią jej wdrażania.
 
W tym właśnie celu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przystąpił do przygotowania serii 6-ciu różnotematycznych broszur związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Broszury przygotowywane były w 4 obszarach tematycznych:
„Odnowa i rozwój wsi”
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
„Scalanie gruntów” - informator dla beneficjentów oraz dla rolników i właścicieli gruntów.
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” - informator dla beneficjentów oraz dla rolników i właścicieli gruntów.
Broszury mają za zadanie odpowiedzieć na pytania i wątpliwości jakie mogą pojawiać się przed osobami/podmiotami zainteresowanymi w/w tematyką.
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Mazowieckie
Rok realizacji: 
2009
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Typ usługi: 
Badania społeczne
Wstecz