EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Przygotowanie broszur skierowanych do potencjalnych beneficjentów działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Z chwilą akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku, przed Polską pojawiły się nowe wyzwania związane z koniecznością intensywnego dostosowywania oraz restrukturyzacji obszarów wiejskich. Główne środki finansowe w ramach obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przeznaczone na przemiany strukturalne na obszarach wiejskich są dostępne za pomocą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 realizowany jest na terenie całej Polski. PROW 2007-2013 to swoista kontynuacja Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia Wspólną Politykę Rolną. W ramach EFRROW, który finansuje PROW 2007-2013 w tym okresie, Polska otrzyma 13,2 mld euro, które wraz ze środkami krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld euro.
 
Samorząd Województwa Mazowieckiego uczestniczy we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) w ramach następujących działań (działań delegowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi):
 
Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie 7 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
Schemat I – Scalanie gruntów
Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 3 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 
Działanie 4 - Odnowa i rozwój wsi. 
 
Oś 4 – Leader
Działanie 1 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 
Działanie 2 - Wdrażanie projektów współpracy.
Działanie 3 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 
 
W przypadku powyższych działań PROW 2007-2013 na Mazowszu wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane, rejestrowane i rozpatrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 
W strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wyodrębniony został Wydział Wdrażania Programów Unijnych dla Rolnictwa. Do jego zadań należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Wydział Wdrażania Programów Unijnych dla Rolnictwa jest odpowiedzialny za informowanie potencjalnych beneficjentów o współfinansowaniu przez UE projektów w ramach PROW 2007-2013, przeprowadza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej (składanych przez właściwych starostów) działań samorządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, odpowiada za ich prawidłową weryfikację formalną i merytoryczną, przygotowuje także listy rankingowe operacji do finansowania oraz umowy/decyzje na realizacje projektów z beneficjentami. 
 
Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego UE. Wynika to z uregulowań prawych i przyjętych rozwiązań systemowych w zakresie wdrażania pomocy, jak również jest konsekwencją stanowiska Komisji Europejskiej, zgodnie z którym informacja o pomocy jest nieodłączną częścią jej wdrażania.
 
W tym właśnie celu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przystąpił do przygotowania serii 6-ciu różnotematycznych broszur związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Broszury przygotowywane były w 4 obszarach tematycznych:
„Odnowa i rozwój wsi”
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
„Scalanie gruntów” - informator dla beneficjentów oraz dla rolników i właścicieli gruntów.
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” - informator dla beneficjentów oraz dla rolników i właścicieli gruntów.
Broszury mają za zadanie odpowiedzieć na pytania i wątpliwości jakie mogą pojawiać się przed osobami/podmiotami zainteresowanymi w/w tematyką.
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Mazowieckie
Rok realizacji: 
2009
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Typ usługi: 
Badania społeczne
Wstecz