EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Wpływ EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego

Przedmiotem niniejszego badania było określenie wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na spójność terytorialną i konkurencyjność województwa wielkopolskiego.
 
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
 
 
 
W ramach badania zrealizowano dwa cele szczegółowe: 
 
Cel szczegółowy nr 1: Ocena wpływu EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Realizację tego celu oparto o określenie wpływu działań w ramach komponentu regionalnego PO KL zarówno na zmniejszenie dysproporcji między subregionami, jak i w obrębie subregionów w podziale miasto – wieś, centrum – peryferie. Został także przedstawiony wpływ komponentu regionalnego PO KL na ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej, które jest poważnym zagrożeniem dla rozwoju regionalnego i spójności społecznej.
 
Cel szczegółowy nr 2: Ocena wpływu EFS na wzrost konkurencyjności województwa wielkopolskiego.
W ramach tego celu badania przyjęto założenie, iż zmniejszanie dysproporcji i barier rozwojowych może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności (zarówno subregionu względem innego subregionu, jak i województwa wielkopolskiego wobec innych regionów). 
 
W ramach badania zastosowano następujące metody badawcze:
• Analiza desk research (dokumenty strategiczne i programowe, dokumentacja konkursowa, dane statystyczne, publikacje i opracowania naukowe oraz literatura fachowa),
• Badanie ilościowe CATI wśród beneficjentów komponentu regionalnego PO KL,
• Indywidulane wywiady pogłębione (IDI)/ Telefoniczne wywiady pogłębione, 
• Panel ekspercki z przedstawicielami środowiska naukowego.
 
Termin realizacji:
23.07.2014 – 26.11.2014
Budżet:
75 030, 00 zł brutto
Zamawiający: 
WUP
Zakres Terytorialny: 
Wielkopolskie
Rok realizacji: 
2014
Typ usługi: 
Badania rynku
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz