EVALU 

Od 17 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Głównym celem badania jest ocena realizacji dotychczasowych działań na rzecz edukacji ogólnej, zawodowej oraz ustawicznej podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji społecznych i zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej. 

Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim

Głównym celem badania jest ocena interwencji RPO WD 2014-2020 w zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz zbadanie jej wpływu na jakość życia oraz poziom wykluczenia społecznego i ubóstwo.

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Strony

Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim

Głównym celem badania jest ocena interwencji RPO WD 2014-2020 w zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz zbadanie jej wpływu na jakość życia oraz poziom wykluczenia społecznego i ubóstwo.

Badanie będzie koncentrować się na ocenie podjętej interwencji w zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz przede wszystkim ocenie wpływu dostępności tychże usług na poziom wykluczenia społecznego, ubóstwa i jakości życia.
 
Cele szczegółowe badania określają dwa główne kierunki analiz przewidziane dla niniejszej ewaluacji. Ocena wpływu dostępności usług społecznych i zdrowotnych powinna przebiegać dwutorowo:
1. poprzez pogłębioną analizę logiki interwencji, w szczególności w kontekście realizacji celów RPO WD oraz potrzeb beneficjentów i odbiorców ostatecznych wsparcia z uwzględnieniem specyfiki funduszu;
2. poprzez zbadanie zmiany sytuacji uczestników projektu, ich gospodarstw domowych i bezpośredniego otoczenia pod wpływem korzystania z usług społecznych i zdrowotnych.
 
W tym ostatnim zakresie badanie uwzględniać będzie wpływ dostępu do usług społecznych i
zdrowotnych na:
 • ograniczenie wykluczenia społecznego (wzrost kontaktów społecznych, włączenie do rynku pracy),
 • poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych (ograniczenie ubóstwa),
 • aktywność zawodową członków gospodarstwa domowego,
 • jakość życia osób korzystających z usług społecznych i zdrowotnych,
 • rozwiązanie problemów rodzinnych,
 • rozwiązanie problemów zdrowotnych.
 
Metodologia:
 • Analiza desk research 
 • Indywidualne wywiady pogłębione (Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020; Przedstawiciele instytucji/podmiotów świadczących usługi społeczne i zdrowotne; Przedstawiciele ekspertów oceniających wnioski; Przedstawiciele JST)
 • Wywiady ilościowe CAWI/CATI
 • Analiza benchmarkowa
 • Badanie CAWI/CATI z przedstawicielami JST województwa dolnośląskiego 
 • Studia przypadków
 • Panel ekspertów 
 
Termin realizacji:
04.01.2022 - kwiecień 2022
Budżet:
166 050,00 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Dolnośląskie
Rok realizacji: 
2022
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
Rozwój regionalny
Włączenie społeczne
Zdrowie
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz