EVALU 

Od 17 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Głównym celem badania jest ocena realizacji dotychczasowych działań na rzecz edukacji ogólnej, zawodowej oraz ustawicznej podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji społecznych i zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej. 

Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim

Głównym celem badania jest ocena interwencji RPO WD 2014-2020 w zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz zbadanie jej wpływu na jakość życia oraz poziom wykluczenia społecznego i ubóstwo.

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Strony

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.„Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013”

Celem głównym badania była  ocena polityki komunikacyjnej oraz rezultatów działań informacyjno-promocyjnych zdefiniowanych w Planie komunikacji RPO WP 2007-2013.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Wyniki ewaluacji wykorzystane zostały do oszacowania efektów dotychczasowych działań oraz dostarczyły podstaw do planowania przyszłych przedsięwzięć, szczególnie w kontekście perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz mogą być również przydatne do tworzenia nowej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich.

Cele szczegółowe badania:

 • Zbadanie skuteczności i efektywności środków przekazu działań informacyjno-promocyjnych, w tym adekwatności i użyteczności narzędzi komunikacji i zawartych w nich treści oraz sposobów ich odbierania przez adresatów;
 • Oszacowanie zmiany oraz trendów w poziomie świadomości grup docelowych zdefiniowanych w Planie komunikacji w kwestii stopnia znajomości Funduszy Europejskich i RPO WP 2007-2013 oraz roli odgrywanej przez Wspólnotę Europejską;
 • Weryfikacja aktualności, trafności i możliwości wdrożenia wówczas niezrealizowanych rekomendacji z badania pn. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych 
  w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w szczególności dotyczących okresu 2014-2020;
 • Określenie potrzeb informacyjnych interesariuszy RPO WP 2014-2020. Dostarczenie informacji istotnych z punktu widzenia planowania i realizowania skutecznych działań komunikacyjnych w nowym okresie programowania.

Podejście badawcze:

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze zaplanowano zastosowanie następujących metod analityczno-badawczych:

 •          Analiza danych i materiałów zastanych;
 •          Analiza treści metodą semiotyczną;
 •          Wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI);
 •          Indywidualne i telefoniczne wywiady pogłębione (IDI/TDI);
 •          Zogniskowane wywiady grupowe (FGI);
 •          Eye-tracking stron internetowych;
 •          Analizy przestrzenne GIS;
 •          Eksploracja netnograficzna.

Termin realizacji:
07.07.2014  – 10.11.2014 
Budżet:
113 713,50 PLN

Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Podkarpackie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Typ usługi: 
Ewaluacja projektu
Wstecz