EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.

Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i rezultatów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem badania jest ocena ex-post realizacji celów szczegółowych określonych dla Priorytetów Inwestycyjnych (PI) ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację Strategii Europa 2020.

Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Głównym celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.

Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim.

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2019-2021 i oszacowanie możliwości ich planowanej realizacji do roku 2023. 

Strony

Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020

Głównym celem prognozy była ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 na środowisko poprzez zbadanie oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych w projekcie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Ponadto celem prognozy oddziaływania na środowisko projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 było ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 na środowisko z uwzględnieniem możliwych wariantów projektu Programu.

Przy opracowywaniu prognozy uwaga Zespołu badawczego została zwrócona na następujące uwarunkowania:

1. Charakter działań przewidzianych w projekcie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, w szczególności:

 • stopień, w jakim projekt Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć;
 • powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach;
 • przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska;
 • powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.

2. Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

 • prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań;
 • prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych;
 • prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

 • obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu;
 • formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Realizacja celu głównego wiązała się z potrzebą zbadania i oceny projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 pod względem:

 • stopnia i sposobu uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w badanym dokumencie, w tym założeń i wytycznych polityki ekologicznej polskiej i UE;
 • wskazania potencjalnych zagrożeń i pól konfliktów ekologicznych związanych z realizacją postanowień dokumentu w przedziale czasowym 2014-2020, w tym identyfikacji znaczących negatywnych oddziaływań na obszary chronione, w tym Natura 2000;
 • rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu lub przyrodniczej kompensacji negatywnych oddziaływań wynikających z realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, w szczególności jego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 • możliwości występowania oddziaływań skumulowanych wywołanych realizacją dokumentu;
 • określenia możliwości i zasad ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień dokumentu;
 • istniejącego stanu środowiska oraz jego potencjalnej zmiany w przypadku niezrealizowania projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, a także stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
 • eliminacji na możliwie wczesnym etapie powstawania dokumentu ustaleń i zaleceń, których negatywne skutki środowiskowe pozostają w sprzeczności z wymogami prawa, postanowieniami Polityki Ekologicznej Państwa i wiążących Polskę i umów międzynarodowych;
 • istniejących problemów związanych z ochroną obszarów chronionych, istotnych z punktu widzenia realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 i celów ochrony środowiska, ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, unijnym oraz krajowym wraz ze wskazaniem sposobów uwzględnienia tych celów i problemów podczas przygotowania Programu Operacyjnego;
 • wsparcie efektu synergii związanego z wykorzystaniem cech środowiska w procesie prowadzenia polityki regionalnej państwa w kontekście rozwoju zrównoważonego;
 • charakterystyki potencjalnych oddziaływań na środowisko, wynikających z realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020;
 • przedstawienia zaleceń dotyczących monitorowania realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w tym skutków środowiskowych i przestrzennych w systemie programowania rozwoju;
 • możliwości i zakresu znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego stanowić wskazanie dla przeprowadzenia oceny transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektowanego dokumentu oraz stopnia wykonania dyspozycji ustawowych w zakresie uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju w dokumencie;
 • rozwiązań alternatywnych do zawartych w projekcie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (po rozważeniu celów i geograficznego zasięgu projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 oraz celów i przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, a także integralności tego obszaru). Należy uzasadnić ich wybór i opisać metody realizacji oceny prowadzącej do niego albo wyjaśnić brak rozwiązań alternatywnych;
 • informacji o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego Programu Operacyjnego i częstotliwości jej przeprowadzania;
 • informacji zawartych w prognozach sporządzanych dla innych już przyjętych dokumentów, powiązanych z projektem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który jest przedmiotem postępowania;
 • zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju i sprawdzenia, czy realizacja PO przyczyni się do pozytywnego, czy negatywnego oddziaływania na środowisko. W przypadku pozytywnego oddziaływania na środowisko należy wskazać sposoby wzmocnienia tego oddziaływania. Natomiast w przypadku negatywnego oddziaływania, należy wskazać negatywne skutki oddziaływania na środowisko wraz z propozycją działań kompensacyjnych.

Budżet:
61 512,30 PLN brutto
Termin realizacji:
9.09.2013 - 2.02.2015

Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Kujawsko-pomorskie
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Ochrona środowiska
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Prognoza oddziaływania na środowisko
Wstecz