EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

"Studium Wykonalności do projektu: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie”

Przedmiotem usługi było kompleksowe przygotowanie Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie, przygotowywanego do realizacji w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, Priorytet 7 – „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2 – „Infrastruktura służąca edukacji”.

Usługa realizowana we współpracy z AGT Consulting Sp. z o.o. oraz EUROFIN - doradztwo i szkolenia Sp. z o.o.

Zamawiający: Wydział Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy, 00-691 Warszawa ul. Nowogrodzka 43.

Opinia/ekspertyza w zakresie problemów związanych z oceną oddziaływania na środowisko dwóch projektów indywidualnych (tzw. kluczowych) przygotowywanych do realizacji w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” POIŚ

Celem badania było przedstawienie opinii na temat faktu czy dwa przedsięwzięcia wskazane przez Zamawiającego podlegają obowiązkowi przeprowadzania postępowania OOŚ odpowiedniego dla II grupy przedsięwzięć wymienionych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, oraz związanego z tym zalecanego trybu postępowania OOŚ.

Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa.

Organizacja ćwiczeń symulacyjnych i innych praktycznych narzędzi szkoleniowo-konsultacyjnych dotyczących kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, przeznaczonych dla pracowników polskiej administracji weterynaryjnej

Inicjatywa realizowana w ramach projektu Transition Facility 2005/017-488.04.03 – „Wzmocnienie administracji weterynaryjnej, część II” o numerze referencyjnym TF 2005/017-488.04.03.02/P.

Przedmiotem zamówienia była realizacja wysoce specjalistycznej usługi szkoleniowo-doradczo-konsultacyjnej z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt skierowanej dla pracowników polskiej administracji weterynaryjnej.

Projekt realizowany we współpracy z Niras IC Sp. z o.o. oraz Agrotec S.p.A.

Zamawiający: Fundacja "Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca,  ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa.

„Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy”

Celem głównym badania była ocena wpływu interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Projekt realizowany we współpracy z Proeko CDM Sp. z o.o.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury)

Wykonanie audytu finansowego i proceduralnego, audytu sprawdzającego i kontroli wszystkich wydatków w projektach realizowanych w ramach działania 5.1. „Pomoc techniczna” realizowanego w ramach Sektorowego PO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”

Audyt i kontrola opierały się na badaniu systemu zarządzania i obsługi Działania 5.1. „Pomoc techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” przez komórki organizacyjne MRiRW oraz kontroli wydatkowania środków w projektach realizowanych w ramach tego działania pod względem ich kwalifikowalności.

Projekt realizowany we współpracy z AGT Consulting Sp. z o.o., Investin Sp. z o.o. oraz Biurem Audytorskim Sadren Sp. z o.o.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930, Warszawa

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej”

Celem badania była ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin

Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Celem głównym badania było dokonanie oceny w zakresie skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

Strony

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów III OP PO WER (analiza zamierzonych i niezamierzonych efektów projektów) wraz z identyfikacją barier w realizacji zakładanych celów. 
2. Ocena aktualności celów i założeń programowych (również w kontekście aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i polityk rozwojowych) oraz proponowanych form wsparcia. 
3. Ocena trafności wsparcia z perspektywy potrzeb instytucji realizujących projekty (uczelnie i ich pracownicy) oraz wszystkich odbiorców wsparcia (studenci, absolwenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz komplementarności proponowanych działań. 
4. Ocena sposobu zarządzania konkursami (analiza problemów z punktu widzenia organizacji konkursów oraz barier w realizacji projektu na uczelni). 
 
Metodologia:
• Analiza desk research 
• Wywiady pogłębione 
• Badanie kwestionariuszowe CAWI/CATI
• Studia przypadku (case study)
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 
Termin realizacji:
5.11.2018-2.04.2019
Budżet:
279 087,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz