EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim"

Celem badania było dokonanie oceny funkcjonowania systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych realizowanych na poziomie regionalnym pod kątem uwzględniania zasad: integracji, koordynacji, komplementarności i przejrzystej odpowiedzialności, a także ocena efektywności i skuteczności tego systemu.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Departament Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

„Przeprowadzenie badań oraz opracowanie i opublikowanie metodologii oceny przedsięwzięć inwestycyjnych energetycznych przedsiębiorstw sieciowych w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04 Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”

Podstawowym celem usługi było przeprowadzenie badań wśród operatorów systemów dystrybucyjnych energii i gazu oraz interesariuszy systemu (eksperci, jst, instytucje publiczne) w celu dokonania diagnozy sytuacji na polskim rynku energetycznym oraz, w oparciu o przeprowadzone badania, opracowanie metodologii ewaluacji i weryfikacji planów rozwoju przedsiębiorstw dystrybucyjnych oraz metodologii szacowania nakładów i wydatków inwestycyjnych, przy pomocy których organ regulacji (URE) dokonywać będzie uzgadniania przedkładanych przez energetyczne przedsiębiorstwa sieciowe projektów planów rozwoju oraz dokonywać będzie weryfikacji zasadności planowanych przez ww. przedsiębiorstwa nakładów i wydatków inwestycyjnych w procesie akceptacji taryf.

Zamawiający: Fundacja „Fundusz Współpracy”, Jednostka Finansująco-Kontraktującą/Urząd Regulacji Energetyki.

Badanie pn. „Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał gospodarczy gmin województwa śląskiego”

Celem badania była identyfikacja oraz analiza charakterystyki potencjału inwestycyjnego oraz gospodarczego gmin i powiatów województwa śląskiego.

Projekt realizowany we współpracy z Polinvest Sp. z o.o.

Zamawiający: Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu: „Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013”

Jednym z głównych celów przeprowadzenia prognozy było określenie na ile Strategia przyczyni się do wdrażania w województwie podkarpackim zasad zrównoważonego rozwoju, a na ile stanowić będzie dla niego zagrożenie. Ocena ta dokonana została na podstawie analizy potencjalnych oddziaływań mogących zaistnieć podczas realizacji poszczególnych działań opisanych w Strategii.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Departament Promocji, Turystyki i Sportu; Ul. Cieplińskiego 4, 35-959 Rzeszów

Ocena stopnia gotowości potencjalnych beneficjentów działania 10.2 POIiŚ do realizacji projektów w odniesieniu do stanu przygotowania dokumentacji projektowej oraz możliwości skrócenia terminu przygotowania niezbędnej dokumentacji

Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena przygotowania potencjalnych beneficjentów Działania 10.2 PO IiŚ 2007 – 2013 do realizacji projektów w odniesieniu do stanu przygotowania dokumentacji projektowej oraz możliwości skrócenia terminu przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Zamawiający: Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków

Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P

Badanie miało na celu analizę działań informacyjno - promocyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w okresie 2007-2009 r. Celem głównym badania była ocena skuteczności i efektywności podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu: „Strategii Rozwoju Sektora Transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020”

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentu pn.: „Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020”.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, pl. Hołdu Pruskiego, 870-550 Szczecin.

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny procesu wdrażania projektów SPO Transport, w których wystąpił znaczny wzrost kosztów lub wydłużenie czasu realizacji rzeczowej

Celem ogólnym badania było dokonanie oceny skuteczności procesu wdrażania projektów SPO Transport, w których wystąpił znaczny wzrost kosztów lub wydłużenie czasu realizacji projektów oraz ocena zastosowanych kroków i procedur mających na celu zminimalizowanie ich konsekwencji.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

„Trafność i skuteczność działań informacyjno – promocyjnych realizowanych w ramach POKL, Lubuskiego RPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej”

Celem głównym badania było zidentyfikowanie jakie formy i metody dotarcia z informacją do społeczeństwa o funduszach europejskich i projektach realizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych są najbardziej skuteczne.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Strony

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów III OP PO WER (analiza zamierzonych i niezamierzonych efektów projektów) wraz z identyfikacją barier w realizacji zakładanych celów. 
2. Ocena aktualności celów i założeń programowych (również w kontekście aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i polityk rozwojowych) oraz proponowanych form wsparcia. 
3. Ocena trafności wsparcia z perspektywy potrzeb instytucji realizujących projekty (uczelnie i ich pracownicy) oraz wszystkich odbiorców wsparcia (studenci, absolwenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz komplementarności proponowanych działań. 
4. Ocena sposobu zarządzania konkursami (analiza problemów z punktu widzenia organizacji konkursów oraz barier w realizacji projektu na uczelni). 
 
Metodologia:
• Analiza desk research 
• Wywiady pogłębione 
• Badanie kwestionariuszowe CAWI/CATI
• Studia przypadku (case study)
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 
Termin realizacji:
5.11.2018-2.04.2019
Budżet:
279 087,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz