EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

„Ocena skuteczności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych PROW 2007-2013”

Głównym celem badania było określenie skuteczności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013 realizowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz podmioty wdrażające PROW 2007-2013.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

"Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych RPO WD 2007-2013”

Celem głównym badania było dokonanie oceny efektów działań informacyjnych i promocyjnych RPO WD w latach 2007-2013, w tym w szczególności kierunków komunikacji wyznaczonych przez IZ RPO WD oraz Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w zakresie informacji, promocji i szkoleń.

Zamawiający: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

 

 

Przygotowanie do wdrożenia wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej – Pomoc Techniczna (FADN), w ramach Projektu UE Phare PL0006.09.06 (EuropeAid/114045/D/SV/PL)

Oryginalna nazwa projektu: Preparation for implementation of selected Common Agricultural Policy Mechanism – Technical assistance (FADN), under EU-Phare Project PL0006.09.06 (EuropeAid/114045/D/SV/PL).

Zamawiający: Fundusz Współpracy (CFCU)/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

Monitoring wdrażania nieinformatycznej części IACS wykonywany w ramach Działania Audyt Umowy Bliźniaczej - PL2000/IB/AG/09 – Kryteria akredytacji (Kozek7-PHARE-PL-PAO/IB)

Oryginalna nazwa projektu: Monitoring of the implementation of the Non-IT part of IACS to be carried out under Audit Activity in the twinning covenant PL2000/IBA/AG/09 - Accreditation criteria (Kozek7-PHARE-PL-PAO/IB).

Zamawiający: Fundusz Współpracy (CFCU)/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Wdrożenie FADN w Polsce – Szkolenie, w ramach Projektu UE Phare PL0104.09.01 (EuropeAid/114632/D/SV/PL)

Oryginalna nazwa projektu: Implementation of Polish FADN – Training, under EU-Phare Project PL0104.09.01 (EuropeAid/114632/D/SV/PL).

Projekt polegał na kontynuacji wdrażania polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network) w 10 województwach.

Zamawiający: Fundusz Współpracy (CFCU)/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930, Warszawa

Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach dz. 3.1 i 3.2 ZPORR oraz dz. 2.3 i 2.6 Sektorowego Programu Operacyjnego

W ramach badania analizie poddano projekty służące wsparciu rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej obszarów wiejskich.

Pełna nazwa badania: Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz działań 2.3 i 2.6 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Przeprowadzenie Fazy I badania: analiza statystyczna danych z systemu monitoringu.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury)

„Organizacja szkoleń i konsultacji dla pracowników polskiej administracji weterynaryjnej w ramach projektu Phare PL2003/004-379/04.01.03 – Wzmocnienie administracji weterynaryjnej”, Część I, II, III, IV

Projekt był skierowany do pracowników MRiRW, GIW oraz ZHW oraz zrealizowany przez konsorcjum Agrotec S.p.A oraz ABC Poland Sp. z o.o. Na podstawie wewnętrznego porozumienia Agrotec Polska odpowiada za bieżące zarządzanie projektem w części należącej do kompetencji Agrotec S.p.A.

Zamawiający: Fundusz Współpracy (CFCU)/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

Strony

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Cele szczegółowe (Zadanie I):
I.1. Ocena dotychczasowych efektów projektów, tj. programów zajęć i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń skierowanych do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.
I.2. Ocena systemu wdrażania i realizacji projektów z uwzględnieniem współpracy uczelni z podmiotami działającymi na rzecz edukacji i podwykonawcami prowadzonych działań edukacyjnych. 
 
Metodologia:
Jakościowe metody badawcze
• Analiza danych zastanych
• Indywidualny pogłębiony wywiad bezpośredni i/lub telefoniczny (IDI/TDI) z przedstawicielem NCBR (koordynatorem konkursu)
• Indywidualne pogłębione wywiady telefoniczne/TDI z kierownikami projektów (przedstawicielami uczelni);
• Indywidualne pogłębione wywiady telefoniczne/TDI z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz edukacji  (partnerzy projektów) 
Ilościowe metody badawcze
• CAWI/CATI (Mixed Mode Survey Design*) z kierownikami projektów (przedstawicielami uczelni)
• CAWI/CATI z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz edukacji (partnerzy projektów)
• CAWI/CATI z odbiorcami wsparcia (pełnoletnimi uczestnikami kursów, szkoleń, innych działań dydaktycznych realizowanych w ramach projektów)
Metody heurystyczne (porównawcze)
• Panel ekspertów: ze specjalistami zajmującymi się polityką społ. edukacją dorosłych i seniorów, przedstawicielami uczelni i partnerów projektów 
• Warsztat rekomendacyjny z przedstawicielami NCBR zaangażowanymi w realizację konkursu, oraz adresatami rekomendacji wyłonionymi w procesie badania
 
Termin realizacji:
28.09.2022 - trwa
Budżet:
235 545,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2023
Tematyka badania: 
Rynek pracy, zatrudnienie
Szkolnictwo wyższe
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz