EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

„Wpływ projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy”

W ramach badania analizie poddane zostały projekty szkoleniowe wybrane do realizacji w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR pod kątem ich adekwatności do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy.

Projekt realizowany w konsorcjum z Polskim Towarzystwem Socjologicznym.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

„Wykonanie badania pt.: Wpływ interwencji finansowanych z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich”

Głównym celem badania była ocena wpływu funduszy strukturalnych na rozwój i przekształcenia obszarów wiejskich oraz wskazanie, które z podejmowanych interwencji były najbardziej efektywne i skuteczne.

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Audyt zewnętrzny projektu "Czas na pracę - praca na czas"

Projekt "Czas na pracę - praca na czas" to kompleksowe przedsięwzięcie, które miało na celu wyeliminowanie barier w korzystaniu przez sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku pracy oraz ułatwienie integracji lub reintegracji tych osób z rynkiem pracy.

Zleceniodawca: Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie

„Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w województwie podkarpackim”

Badanie miało na celu uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat komplementarności, spójności oraz wpływu ekonomicznego na rozwój regionalny wybranych projektów realizowanych w ramach ZPORR.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

"Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006"

Celem ogólnym projektu było podsumowanie i ocena realizacji Programu SAPARD po jego zakończeniu. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez ocenę i analizę stopnia wykorzystania środków finansowych, ocenę skuteczności i sprawności pomocy oferowanej w ramach Programu oraz ocenę oddziaływania tej pomocy na beneficjentów i ich otoczenie.

Projekt realizowany w konsorcjum z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930, Warszawa

„Ogólnoeuropejski projekt badawczy AGRIGRID, VI Program Ramowy UE”

Celem projektu było opracowanie wystandaryzowanej i uniwersalnej metodologii dla kalkulacji wysokości wsparcia (premii) udzielanego w ramach wybranych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na bazie opracowanej metodologii stworzony został program komputerowy, który został udostępniony zainteresowanym służbom Komisji Europejskiej oraz odpowiednim instytucjom rządowym (m.in. ministerstwom, agencjom centralnym).

Zamawiający: Komisja Europejska

„Ewaluacja działań na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach EFS”

Celem badania było dokonanie kompleksowej ewaluacji działań na rzecz kształcenia szkolenia w ramach EFS, a zwłaszcza Działań: Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie i 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 20042006, oraz Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, szczególnie poprzez określenie ich wpływu na system kształcenia i szkolenia we wskazanym zakresie.

Projekt realizowany w konsorcjum z Polskim Towarzystwem Socjologicznym.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Strony

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Cele szczegółowe (Zadanie I):
I.1. Ocena dotychczasowych efektów projektów, tj. programów zajęć i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń skierowanych do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.
I.2. Ocena systemu wdrażania i realizacji projektów z uwzględnieniem współpracy uczelni z podmiotami działającymi na rzecz edukacji i podwykonawcami prowadzonych działań edukacyjnych. 
 
Metodologia:
Jakościowe metody badawcze
• Analiza danych zastanych
• Indywidualny pogłębiony wywiad bezpośredni i/lub telefoniczny (IDI/TDI) z przedstawicielem NCBR (koordynatorem konkursu)
• Indywidualne pogłębione wywiady telefoniczne/TDI z kierownikami projektów (przedstawicielami uczelni);
• Indywidualne pogłębione wywiady telefoniczne/TDI z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz edukacji  (partnerzy projektów) 
Ilościowe metody badawcze
• CAWI/CATI (Mixed Mode Survey Design*) z kierownikami projektów (przedstawicielami uczelni)
• CAWI/CATI z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz edukacji (partnerzy projektów)
• CAWI/CATI z odbiorcami wsparcia (pełnoletnimi uczestnikami kursów, szkoleń, innych działań dydaktycznych realizowanych w ramach projektów)
Metody heurystyczne (porównawcze)
• Panel ekspertów: ze specjalistami zajmującymi się polityką społ. edukacją dorosłych i seniorów, przedstawicielami uczelni i partnerów projektów 
• Warsztat rekomendacyjny z przedstawicielami NCBR zaangażowanymi w realizację konkursu, oraz adresatami rekomendacji wyłonionymi w procesie badania
 
Termin realizacji:
28.09.2022 - trwa
Budżet:
235 545,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2023
Tematyka badania: 
Rynek pracy, zatrudnienie
Szkolnictwo wyższe
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz