EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4new_-_kopia.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

04-03-2013

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja o wyborze oferty naszej firmy na realizację badania pt. „Wyłączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020”.

14-02-2013

W dniu 25 lutego 2013 r. Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badania pt. „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”.

02-01-2013

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy - prowadzone z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego - negocjacje, mające na celu wypracowanie docelowej wersji nowego projektu poświęconego problematyce aktywizacji zawodowej osób 50+.

13-11-2012

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 listopada 2012 r. Agrotec Polska zawarła (jako Beneficjent) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu (występującym jako Instytucja Wdrażająca) umowę o dofinansowanie projektu badawczego pn. Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w woj. kujawsko-pomorskim do roku 2020.

13-09-2012

W dniu 13 września 2012 r. Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badania pt. „Potencjał projektów kluczowych, w tym zintegrowanych i partnerskich możliwych do realizacji w regionie łódzkim w nowym okresie programowania (2014-2020)”.

18-08-2012

W dniu 18 sierpnia 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja programu SENSE oraz projektów wsparcia rozwoju instytucji społecznych w Gruzji, zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w latach 2009-2011”.

09-08-2012

W dniu 8 sierpnia br. Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badania pt. Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu inteligentnych systemów transportowych w ramach działania 8.3 PO IiŚ.

08-08-2012

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum w składzie Agrotec Polska oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zrealizuje na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) badanie pt. „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym”.

30-07-2012

W dniu 27 lipca 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru wykonawcy na realizację badania pt. „Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego”

27-07-2012

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Ocena skuteczności i użyteczności poszczególnych typów realizowanych operacji (typów projektów) wobec rzeczywistych potrzeb grup docelowych i projektodawców w kontekście programowania wsparcia z EFS w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020”.

Strony

Wstecz