EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

15-02-2024

W dniach 17 i 18 stycznia konsorcjum realizujące projekt CO-SECUR (Budowanie wiedzy i innowacji społecznych na rzecz skutecznych, bardziej efektywnych i współtworzonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa miejskiego) zorganizowało spotkanie inauguracyjne w Walencji w Hiszpanii, aby oficjalnie uruchomić projekt finansowany przez UE.

15-02-2024

On 17 and 18 January, the CO-SECUR (Knowledge building and social innovation for a successful, more effective and CO-produce urban SECURity solutions) consortium organised a kick-off meeting in Valencia, Spain to officially launch the EU-funded project.

19-09-2023

W związku z realizacją badania ewaluacyjnego pn. „Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego” realizowanego dla Województwa Śląskiego poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób biorących udział ww. badaniu.

18-09-2023

Rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego "Ewaluacja on-going Programu Strategicznego Infostrateg".

31-08-2023

Rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego pt. „Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego”.

31-08-2023

Rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

15-02-2023

Rozpoczynamy realizację badania dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL w latach 2014-2020.

27-10-2022

Miło nam poinformować, iż rozpoczynamy realizację analizy pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040). Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy i prognozowania rozwoju polskiej gospodarki w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji w celu zaplanowania działań na rzecz kształtowania polityki innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej Polski oraz weryfikacji i aktualizacji krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) z perspektywą do roku 2040.

27-10-2022

Rozpoczynamy realizację badania pt. "Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie Trzecia Misja Uczelni w celu  podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

27-10-2022
Rozpoczynamy realizację badania pt. "Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach Celów Tematycznych 8-11 w kontekście interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego". Celem głównym badania jest ocena komplementarności pomocy udzielanej w ramach Celów Tematycznych 8- 11 z EFS (PO WER i RPO) oraz z innych funduszy unijnych i środków krajowych, a także ocena instytucjonalnej koordynacji interwencji we wskazanych CT.
 

Strony

Wstecz