EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim

Głównym celem badania jest ocena interwencji RPO WD 2014-2020 w zakresie poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz zbadanie jej wpływu na jakość życia oraz poziom wykluczenia społecznego i ubóstwo.

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest całościowa ocena działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-2020)  w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji.

 

Strony

Ewaluacja on-going wspólnego przedsięwzięcia NEON

Głównym celem badania jest ocena przyczyn niższego niż zakładano zainteresowania konkursami w Programie NEON realizowanym w formule wspólnego przedsięwzięcia oraz wypracowanie usprawnień, które mają zapewnić skuteczną realizację założeń i celów Programu.

 

Cele szczegółowe: 
Cel szczegółowy 1: Ocena przyjętego modelu wdrażania wspólnego przedsięwzięcia i potencjalnych wąskich gardeł w jego skutecznej realizacji
Cel szczegółowy 2: Ocena potencjału naukowo-badawczego w kraju dla skutecznej realizacji założeń programowych
Cel szczegółowy 3: Ocena zakresu tematycznego Programu pod kątem potrzeb Partnera wspólnego przedsięwzięcia oraz z punktu widzenia zdefiniowanych wyzwań i potrzeb rozwojowych przemysłu rafineryjno-petrochemicznego w kraju i za granicą
 
Metodologia:
• Analiza danych zastanych
• Indywidualne wywiady pogłębione 
• Warsztat rekomendacyjny
 
Zamawiający: 
NCBR
Termin realizacji: 
05.10.2023-trwa
Budżet: 
162 852,00 zł brutto
 
 
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2024
Tematyka badania: 
B+R
Innowacje
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz