EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

02-01-2013

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy - prowadzone z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego - negocjacje, mające na celu wypracowanie docelowej wersji nowego projektu poświęconego problematyce aktywizacji zawodowej osób 50+.

13-11-2012

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 listopada 2012 r. Agrotec Polska zawarła (jako Beneficjent) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu (występującym jako Instytucja Wdrażająca) umowę o dofinansowanie projektu badawczego pn. Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w woj. kujawsko-pomorskim do roku 2020.

13-09-2012

W dniu 13 września 2012 r. Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badania pt. „Potencjał projektów kluczowych, w tym zintegrowanych i partnerskich możliwych do realizacji w regionie łódzkim w nowym okresie programowania (2014-2020)”.

18-08-2012

W dniu 18 sierpnia 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru wykonawcy na realizację badania pt. „Ewaluacja programu SENSE oraz projektów wsparcia rozwoju instytucji społecznych w Gruzji, zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w latach 2009-2011”.

09-08-2012

W dniu 8 sierpnia br. Agrotec Polska podpisała umowę na realizację badania pt. Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu inteligentnych systemów transportowych w ramach działania 8.3 PO IiŚ.

08-08-2012

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum w składzie Agrotec Polska oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zrealizuje na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) badanie pt. „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym”.

30-07-2012

W dniu 27 lipca 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru wykonawcy na realizację badania pt. „Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego”

27-07-2012

Agrotec Polska wykonawcą badania pt. „Ocena skuteczności i użyteczności poszczególnych typów realizowanych operacji (typów projektów) wobec rzeczywistych potrzeb grup docelowych i projektodawców w kontekście programowania wsparcia z EFS w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020”.

19-07-2012

W dniu 19 lipca 2012 r. do siedziby Agrotec Polska przekazana została informacja dotycząca wyboru oferty naszej spółki na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu założeń metodologicznych oraz realizacji badania ewaluacyjnego dotyczącego zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim.

26-06-2012

W dniu 25 czerwca 2012 r. Agrotec Polska zawarła z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na realizację usługi pn. Wykonanie badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Strony

Wstecz