EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Zespół EVALU

 

  MICHAŁ WOCH

Wykształcenie/tytuł zawodowy: Ukończył Instytut Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował ekonomię na Universita’ degli Studi di Milano (Erasmus) oraz Zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Studia podyplomowe).
Doświadczenie: Doświadczenie w zakresie polityk publicznych, w szczególności w kontekście Wspólnot Europejskich, zdobył prowadząc biura Doradców Przedakcesyjnych w Warszawie (projekty Twinningowe/Współpracy Bliźniaczej finansowane przez Komisję Europejską). 
W EVALU głównie odpowiedzialny za: Dyrektor zarządzający i Wiceprezes Zarządu Spółki angażujący się również w bieżącą realizację kluczowych dla firmy projektów badawczych.
Kontakt: michal.woch@evalu.pl

 

 

 

  AGNIESZKA ŚNIEŻEK

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister socjologii (2000 r.), Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie: W 2004 roku ewaluacja projektów Leonardo da Vinci, zlecanych przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci. Od ponad 10 lat kieruje realizacją lub uczestniczy w realizacji badań ewaluacyjnych projektów i programów finansowanych ze środków przedakcesyjnych (PHARE), a następnie w perspektywach finansowych 2004-2006 (SPO Ryby, ZPORR, SPO RZL, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, SPO WKP, SPO Transport, SPO Rolny), 2007-2013 (PROW, POIiŚ, POKL, regionalne programy operacyjne), a także 2014-2020 (ewaluacje ex ante regionalnych programów operacyjnych oraz ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO). Ewaluacje różnego typu realizowała zarówno dla podmiotów na poziomie krajowym (MRR/MIR, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości, KPRM, PARP, PFRON), jak i regionalnym (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej). Ma doświadczenie zarówno w planowaniu badań ewaluacyjnych, ich metodologii i narzędzi, jak i w praktycznej realizacji badań, analizie jakościowej i ilościowej wyników, formułowaniu wniosków i rekomendacji oraz opracowaniu raportów. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, od 2007 roku na stanowisku skarbnika. Z firmą EVALU (d. Agrotec) związana od 2007 roku.
Specjalizacja badawcza: ochrona środowiska, problematyka społeczna, w tym wykluczenie społeczne, rynek pracy, rozwój lokalny i regionalny, instrumenty finansowe, rozwój obszarów wiejskich, rozwój rybactwa i rybołówstwa, rozwój zasobów ludzkich, rozwój instytucjonalny.
W EVALU głównie odpowiedzialna za: zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem badawczym, projektowanie badań, realizacja jakościowych badań terenowych, koordynacja badań jakościowych, współpraca z Zamawiającym, opracowywanie raportów, prezentacja wyników.
Kontakt: agnieszka.sniezek@evalu.pl

 

 

 

  JERZY RADZIWIŁŁ

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister fizyki i geofizyki (1979 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, oraz Instytut Geofizyki); Master of Business Administration - MBA (1999 r., Szkoła Główna Handlowa (SGH) i Uniwersytet Minnesota).
Doświadczenie: posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i programami, zarządzania i koordynowania pracami zespołów badawczych oraz ewaluacji projektów i programów. Kierował zespołem badawczym m.in. w następujących badaniach: Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów; Przeprowadzenie ewaluacji projektów w ramach Programu Środki Przejsciowe 2004-2006, Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na nowy okres programowania 2007-2013.
Specjalizacja badawcza: programy międzynarodowe, fundusze UE, zamówienia publiczne, organizacje pozarządowe,  programy grantowe, sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce oraz działania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na rzecz tych osób, ekonomia społeczna, rozwój lokalny i regionalny, rozwój obszarów wiejskich, zarządzanie w firmach (MBA), rozwój instytucjonalny, reorganizacja, analiza zatrudnienia, planowanie strategiczne.
W EVALU głównie odpowiedzialny za: zarządzanie projektami i zespołem badawczym, tworzenie koncepcji ewaluacji, projektowanie badań i narzędzi badawczych, realizację jakościowych badań terenowych, współpracę z Zamawiającym, opracowywanie raportów, prezentacje wyników.
Kontakt: jerzy.radziwill@evalu.pl

 

 

 

 

  MARTA CICHOWICZ-MAJOR

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1991 r.), absolwentka Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie - Program MBA (1997 r.).
Doświadczenie: 20 lat doświadczenia w pracy badawczej (CBOS, OPOB, IQS QUANT GROUP) i doradczej (m.in. Ernst & Young, MPiPS). Doświadczenie we współpracy z administracją publiczną i samorządową, wdrażaniem polityk publicznych z zakresu rynku pracy i polityki społecznej. Doświadczenie w koordynacji i prowadzeniu kampanii medialnych, społecznych w tv, prasie i Internecie. Znajomość zagadnień dotyczących obszaru pomocy społecznej, zagrożenia wykluczeniem społecznym, przedsiębiorczości, wsparcia zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego. Od 2011 roku zatrudniona w EVALU (d. Agrotec Polska).
Specjalizacja badawcza: polityki społeczne: rynek pracy, włączenie społeczne oraz programy infrastrukturalne: B+R, polityka miejska, strategie rozwoju, przedsiębiorczość, rozwój regionalny, rozwój obszarów wiejskich.
W EVALU głównie odpowiedzialna za: kierowanie projektami, projektowanie badań, realizację jakościowych badań terenowych, ekspert kluczowy ds. metodologii i strategii badawczej.
Kontakt: marta.cichowicz@evalu.pl
Prywatnie: matka, feministka, kocha życie.

 

 

 

  WOJCIECH PIENIĄŻEK

Wykształcenie/tytuł zawodowy: Antropolog kultury, magister etnografii, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie: W latach 1987-95 pracownik naukowy katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i współpracownik Instytutu Ekonomik, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (badania z zakresu antropologii środowiska przyrodniczego i antropologii rynku), od 1994 r. własna działalność gospodarcza: badania rynku, badania ewaluacyjne, szkolenia. Od 2000 r. uczestniczy w projektach dofinansowanych ze środków preakcesyjnych (PHARE) i Banku Światowego (PAOW), a następnie unijnych (SPO RZL, SPO Rolny, ZPORR). Od 2007 r. stale współpracuje z EVALU (d. Agrotec Polska). Dobra znajomość takich elementów warsztatu badań społecznych, jak indywidualny wywiad pogłębiony, wywiad zogniskowany, metody projekcyjne, metody heurystyczne. Trener i moderator z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zastosowaniem metod partycypacyjnych (warsztaty, ćwiczenia, praca nad projektami). Specjalista w zakresie kampanii promocyjnych i informacyjnych oraz kontaktów z mediami.
Specjalizacja badawcza: komunikacja społeczna, kultura, turystyka, edukacja, rozwój regionalny i lokalny, zarządzanie oświatą, projekty modernizacji oferty edukacyjnej szkół.
W EVALU głównie odpowiedzialny za: zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem badawczym, projektowanie badań, realizację jakościowych badań terenowych, koordynację badań jakościowych, współpracę z Zamawiającym, opracowywanie raportów, prezentację wyników.
Kontakt: wojciech.pieniazek@evalu.pl

 

 

 

 

  MICHAŁ MARCINIAK

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister prawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (2003 r.); Universite d’Orleans, Faculte Droit, Economie et Gestion DEG (2001 r.); Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy, Szkoła Główna Handlowa (2008 r.).
Doświadczenie: W EVALU (d. Agrotec) od 2012 roku. Ekspert zajmujący się funduszami europejskimi, prawnik, w latach 2009-2011 dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, wcześniej pracował w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2007-2009 Dyrektor w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Były samorządowiec. Stypendysta programu Lider w społeczeństwie obywatelskim Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz Future EU Leaders’ Academy (FEULA) EUROPEUM Institute for European Policy w czeskiej Pradze. Ekspert Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader. Ekspert ds. pozyskiwania funduszy w projekcie DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych realizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014. Stale współpracuje z Fundacją Energia dla Europy. Autor raportu Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich wydanego przez Instytut Obywatelski oraz raportu Drogie pieniądze – polskie doświadczenia z wydatkowania środków unijnych na lata 2007–2013 wydanego przez Fundację Energia dla Europy. Autor licznych raportów z ewaluacji wdrożenia i aktualizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich. Ekspert ds. funduszy Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
W EVALU głównie odpowiedzialny za: zarządzanie projektami, projektowanie badań, realizację jakościowych badań terenowych, współpracę z Zamawiającym, opracowywanie raportów, prezentację wyników. Ekspert przy badaniach ewaluacyjnych, w szczególności ex-ante projektu RPO na lata 2014-2020 dla woj. mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego oraz zachodniopomorskiego.
Specjalizacja badawcza:
rozwój lokalny i regionalny, instrumenty finansowe, rozwój obszarów wiejskich, rozwój rybactwa i rybołówstwa, rozwój zasobów ludzkich, rozwój instytucjonalny.
Kontakt:
michal.marciniak@evalu.pl

 

 

  CEZARY PRZYBYŁ

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister socjologii (2009 r.), Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie.
Doświadczenie: Od 2009 roku związany z EVALU (d. Agrotec Polska). Na początku jako asystent zespołów badawczych, a od 2012 roku jako kierownik i koordynator badań. Dzięki przejściu przez wszystkie szczeble realizacji projektów badawczych doskonale zna specyfikę projektowania i organizacji badań, współpracy z klientem, pracy badawczej „w terenie” oraz zarządzania zespołem badawczym. Uczestniczył w realizacji ponad 40 projektów badawczych dla sektora rządowego, samorządowego, prywatnego, NGO.    
Specjalizacja badawcza: badania związane z oceną: działań informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych; rozwoju obszarów wiejskich, wpływu funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy kraju i regionów; funkcjonowania szkolnictwa wyższego; współpracy nauki i biznesu.
W EVALU głównie odpowiedzialny za: projektowanie i zarządzanie projektami badawczymi, przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie badań ilościowych (CATI, CAPI, CAWI, PAPI), zaawansowane analizy statystyczne z wykorzystaniem oprogramowania SPSS, analizy GIS z wykorzystaniem oprogramowania QGIS, obsługę platformy LimeSurvey do badań internetowych CAWI.
Kontakt: cezary.przybyl@evalu.pl
Prywatnie: szczęśliwy mąż oraz tata, fan piłki nożnej, interesuje się nowymi technologiami oraz historią średniowiecza i II wojny światowej, odkrywa malownicze zakątki Polski.

 

 

 

  PAWEŁ HURAS

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister socjologii (2013r.), Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Doświadczenie: Przygodę z badaniami społecznymi rozpoczął w CBOS. W latach 2008-2012 współpracownik Stowarzyszenia 61, gdzie współtworzył obywatelski serwis mamprawowiedziec.pl, zajmował się analizą danych oraz internetowymi badaniami poglądów osób ubiegających się o pełnienie funkcji publicznych. Od 2012 roku związany z EVALU (d. Agrotec Polska). Uczestniczył w 25 badaniach ewaluacyjnych i projektach badawczych, głównie o tematyce społecznej (rynek pracy, ekonomia społeczna, wsparcie osób 45+, szkolnictwo wyższe). Prowadził ewaluacje projektów innowacyjnych finansowanych z PO KL. Brał udział w badaniach w obszarze kultury współfinansowanych przez MKiDN (m.in. „Wieś czy globalna wioska?”). Uczestniczył w ewaluacji Regionalnych Programów Operacyjnych (ewaluacja mid-term, ex-ante, ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych itp.). Związany z III sektorem.
Specjalizacja badawcza: badania o tematyce społecznej, rynku pracy oraz kulturowej. Posiada bogate doświadczenie w realizacji badań ilościowych, nie mniej jest zwolennikiem łączenia perspektywy ilościowej i jakościowej, jako wzajemnie uzupełniających się podejść.
W EVALU głównie odpowiedzialny za: metodologiczną stronę projektów, przygotowanie narzędzi badawczych, realizację terenowych badań ilościowych (CATI, CAPI, CAWI), realizację terenowych badań jakościowych (IDI, FGI), analizę danych (SPSS, MaxQDA) oraz koordynowanie projektów badawczych.
Kontakt: pawel.huras@evalu.pl
Prywatnie: W wolnych chwilach wspina się po górach.

 

 

 

  PAWEŁ PIJANOWSKI

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister inżynier ochrony środowiska (2007 r.), Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Doświadczenie: Ponad 7 lat doświadczenia głównie na polskim rynku badań ewaluacyjnych (ewaluacje ex-ante, mid-term oraz ex-post). W tym okresie brał udział w realizacji ponad 50 projektów badawczych i doradczych. Współpracował zarówno z krajowymi instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego, Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) oraz polskimi i zagranicznymi firmami o profilu badawczo-konsultingowym. W EVALU (d. Agrotec Polska) od 2008 roku. Początkowo odpowiedzialny za realizację projektów badawczych, pozyskiwanie i obsługę zleceń dotyczących szkoleń, doradztwa w aplikowaniu o środki UE i ocen środowiskowych (prognozy i raporty oddziaływania na środowisko). W kolejnych latach budował swoje doświadczenie szczególnie w zakresie: konceptualizacji badań, ofertowania, realizacji badań terenowych oraz zarządzanie projektami.
Specjalizacja badawcza: zagadnienia z zakresu wpływu realizowanych interwencji i projektów na rozwój społeczno-gospodarczy w następujących sektorach branżowych: energetyka, infrastruktura ochrony środowiska (gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa), transport (drogowy, kolejowy, lotniczy, publiczny) oraz infrastruktura publiczna (edukacja, ochrona zdrowia).
W EVALU głównie odpowiedzialny za: ofertowanie, prace koncepcyjne oraz koordynowanie i realizację projektów. Uczestniczy w wyszukiwaniu projektów znajdujących się w obszarze zainteresowania Spółki oraz we współpracy strategicznej z zewnętrznymi podmiotami oraz ekspertami kluczowymi.
Kontakt: pawel.pijanowski@evalu.pl
Prywatnie: zagorzały fanatyk gier na konsole, lubi aktywnie (tj. przez sport i turystykę) spędzać czas, miłośnik psów, z radością zaczytuje się w powieściach kryminalnych. W życiu stara się kierować aforyzmem Einsteina: „Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie zna sposobu, aby go wskrzesić”.

 

 

  SEBASTIAN PAŁKA

Wykształcenie/tytuł zawodowy: wyższe – magister socjologii (2011), Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (specjalizacja: komunikacja społeczna). Studia licencjackie realizowane i ukończone na UMCS w zakresie specjalizacji: rozwój lokalny.
Doświadczenie: Pierwsze doświadczenie badawcze zdobyte w zakresie badań marketingowych (głównie sektora FMCG i bankowego) w firmie Grupa IQS Sp. z o.o. (w firmie zatrudniony w latach 2009-2012). Od 2012 roku związany z firmą EVALU (d. Agrotec Polska Sp. z o.o.) - na początku na stanowisku samodzielnego badacza, następnie koordynatora i ostatecznie kierownika projektów. Dotychczas zdobyte doświadczenie potwierdzone jest merytorycznym udziałem w ponad 70 projektach ewaluacyjno-doradczych (ex-ante, on-going, ex-post), realizowanych zarówno na szczeblu krajowym (na zlecenie administracji centralnej – poszczególnych ministerstw i innych podmiotów) jak i regionalnym (na zlecenie Urzędów Marszałkowskich, WUP).
Specjalizacja badawcza: działania informacyjno-promocyjne prowadzone w ramach programów operacyjnych, rozwój społeczeństwa informacyjnego, badania społeczne (dotyczące m.in. aktywności zawodowej, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, działań polityki międzynarodowej, sektora kultury), badania dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jak i poszczególnych regionów (m.in. w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego – w tym współpracy B+R i komercjalizacji wiedzy, infrastruktury energetycznej, infrastruktury transportowej, rozwoju i stanu przedsiębiorczości, rozwoju obszarów wiejskich).
W EVALU głównie odpowiedzialny za: kompleksowe opracowywanie koncepcji i ofert badawczych, opracowywanie narzędzi badawczych, koordynację badań jakościowych, realizację badań terenowych (głównie jakościowych), analizowanie zebranego materiału badawczego (ilościowego jak i jakościowego), opracowywanie raportów podsumowujących (w tym wniosków i rekomendacji) oraz prezentację wyników prowadzonych badań. Od 2019 roku zdobywający doświadczenie w zakresie kierowania projektami badawczymi.
Kontakt: sebastian.palka@evalu.pl
Prywatnie: cyklista, miłośnik zwiedzania Polski, zaczytany w historii oraz książkach takich autorów jak Remigiusz Mróz, Trudi Canavan czy Graham Masterton.

 

  

  BEATA DEC

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Doświadczenie: Ponad jedenastoletnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie, pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy europejskich oraz koordynacji projektów finansowanych z dotacji budżetowych i UE. Doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych i prywatnych w opracowywaniu oraz składaniu wniosków o dotacje i fundusze unijne m.in. do MRR,  MNiSW, NFOŚiGW, ARiMR, NBP, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy. Rozliczanie projektów i obsługa grantów naukowych, pozyskiwanie wniosków dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, spółdzielni oraz osób prowadzących działalność rolniczą. Analizowanie, doradztwo i planowanie możliwości rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji.
Specjalizacja badawcza: fundusze europejskie, finansowanie projektów rozwojowych, inwestycyjnych oraz badawczych.
W EVALU głównie odpowiedzialna za: opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy europejskich i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE (EFS, EFRR), w tym projektach innowacyjnych testujących PO KL; opracowywanie wniosków dla przedsiębiorstw z sektora MŚP koordynowanie i planowanie budżetu projektów, bieżący monitoring projektów.
Kontakt: beata.dec@evalu.pl
Prywatnie: miłośniczka przyrody i gór, szczęśliwa żona i matka dwójki dzieci.

 

 

 

  ALEKSANDRA KAMIŃSKA

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister europeistyki (2014 r.), Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: polityka zagraniczna Unii Europejskiej. 
Doświadczenie: praktyki w instytucji publicznej w zespole zajmujacym się funduszami europejskimi. Asystentka projektu POKL realizowanego dla PARP, mającego na celu systemowe monitorowanie kondycji przedsiębiorstw oraz wdrożenie pakietów pomocy publicznej obejmującej usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników, służące wsparciu działań restrukturyzacyjnych ograniczających niebezpieczeństwo upadłości przedsiębiorstwa. Specjalistka ds. funduszy unijnych, Kierowniczka ds. Rekrutacji i Obsługi Szkoleń oraz Specjalistka ds. Nadzoru Doradców w projektach POKL. W EVALU (d. Agrotec) od czerwca 2015 r. 
Specjalizacja badawcza: fundusze europejskie, działania informacyjno – promocyjne, badania o tematyce społecznej, kultura, transport, edukacja, ochrona zdrowia, szkolnictwo wyższe, B+R, przedsiebiorczość, badania dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i poszczególnych regionów.
W EVALU głównie odpowiedzialna za: analizę danych i materiałów zastanych oraz zgromadzonego materiału badawczego, przygotowywanie formalnych części ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, organizację i realizację badań jakościowych, koordynację realizacji poszczególnych elementów projektów, opracowywanie raportów z badań.
Prywatnie: czytelniczka powieści kryminalnych, lubi gotować, interesuje się architekturą wnętrz.
 

 

 

  

 

  RÓŻA CHYBOWSKA-PHILIPPE

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister politologii, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2002r.). Absolwentka Master in European Studies and Global Affairs, Università Cattolica di Milano, Włochy.
Doświadczenie: posiada prawie 10-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami finansowymi ze środków europejskich, przygotowania, koordynacji i kierowania projektami pomocy technicznej (szkolenia, projekty doradcze) z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych,  koordynacji projektów badawczych/ewaluacji projektów/programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz stosowania metod i technik badań społecznych. Posiada doświadczenia pracy w biznesie, samorządzie lokalnym i w administracji centralnej. Ostatnio stażystka w Komisji Europejskiej, DG REGIO (2015), Unit Poland. Włada biegle językiem angielskim, francuskim i włoskim. Robocza znajomość hiszpańskiego, portugalskiego i rosyjskiego. Na stałe mieszka we Francji, skąd zapewnia liaison z Brukselą. Z firmą EVALU (d. Agrotec) związana od 2006 roku.
Specjalizacja badawcza: kwestie zatrudnienia, rynek pracy, 50+, wykluczenie i włączenie społeczne, działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, kwestie społeczno-gospodarcze kraju i regionów, współpraca sektorów administacji, nauki i biznesu, capacity building, pomoc techniczna.
W EVALU głównie odpowiedzialna za: badania jakościowe (IDI, TDI, FGI), analizy jakościowe, desk research, benchmarking, badania zagraniczne, kontakty zagraniczne, komponenty zagraniczne w realizowanych projektach, zarządzanie projektami i zespołami badawczymi w projektach związanych z zagranicą, projektowanie badań i narzędzi badawczych, realizację jakościowych badań terenowych w Polsce i za granicą, współpracę z Zamawiającym, pozyskiwanie zagranicznych ekspertów, opracowywanie raportów, prezentację wyników.
Kontakt: roza.chybowska@evalu.pl
Prywatnie: miłośniczka Italii, języków obcych, podróży i kryminałów skandynawskich, ostatnio zapalona sportsmenka, adeptka krav maga. Marzy o wyjeździe na Islandię.

 

 

  PAWEŁ PENSZKO

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister socjologii (2004 r.), Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; licencjat filologii słowiańskiej (2006 r.), Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie: od 2006 roku pracuje jako badacz w branży badań ewaluacyjnych, społecznych i marketingowych. W latach 2006-2010 zatrudniony w PBS DGA, w latach 2010-2015 pracował dla Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., a od 2013 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych. Z EVALU (d. Agrotec Polska) związany od września 2015 roku. Łącznie pełnił rolę badacza lub analityka w ponad 160 projektach badawczych. W latach 2014-2015 ekspert w Grupie Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wykonywał również ekspertyzy na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Współautor licznych raportów ewaluacyjnych, autor wielu artykułów, opracowań, referatów i wystąpień (w językach polskim, angielskim, włoskim i słoweńskim). W 2014 roku otrzymał nagrodę Lider Ewaluacji za udział w kierowaniu „Badaniem osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Specjalizacja badawcza: ewaluacja interwencji publicznych, w tym szczególnie z zakresu kapitału ludzkiego,  edukacji,  rynku pracy i wykluczenia społecznego, a także innowacji. Zastosowanie metod kontrfaktycznych oraz innych zaawansowanych technik analizy statystycznej.
W EVALU głównie odpowiedzialny za: projektowanie i prowadzenie badań ewaluacyjnych, w tym m.in. projektowanie narzędzi badawczych, kierowanie realizacją badań, analizę i interpretację danych ilościowych i jakościowych, analizę baz danych i danych zastanych, opracowywanie raportów z badań, formułowanie wniosków i rekomendacji, prezentację wyników.
Kontakt: pawel.penszko@evalu.pl
Prywatnie: miłośnik natury, Szczawnicy, pogranicza włosko-słoweńsko-chorwackiego, języków obcych i książek.

 

 

ADAM GRAJEK

Wykształcenie/tytuł zawodowy: magister gospodarki przestrzennej (2016r.), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, specjalność: Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego.
Doświadczenie: Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy Sochaczew - Departament Planowania Przestrzennego (VII 2013r.). Wolontariat w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Departament Polityki Przestrzennej (Xi 2014 - II 2015r.) w tym udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, pracach analitycznych dot. stanu systemu planowania przestrzennego, formułowanie wniosków i interpelacji. Od 2016 roku związany z EVALU (d. Agrotec Polska).
Specjalizacja badawcza: zagadnienia rozwoju metropolitalnego i regionalnego; działania informacyjno – promocyjne prowadzone w ramach programów operacyjnych.
W EVALU głównie odpowiedzialny za: przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie badań ilościowych (CATI, CAPI, CAWI, PAPI), wykonywanie zaawansowanych analiz statystycznych z wykorzystaniem oprogramowania SPSS, analiz GIS z wykorzystaniem oprogramowania QGIS, obsługę platformy LimeSurvey do badań internetowych CAWI, analizę danych zastanych, koordynację badań, opracowywanie części raportów, gromadzenie i przetwarzanie danych, przeprowadzanie badań jakościowych (TDI, IDI), analizy z wykorzystaniem oprogramowania MaxQDA.
 
 

   

 

 
ZOFIA SZYMCZYK
Wykształcenie/tytuł zawodowy: licencjat socjologii, specjalność kryminologia (2023), w trakcie studiów magisterskich, Collegium Civitas. 
Doświadczenie: projekt „Studiuję i Badam” w Ogólnopolskiej Grupie Badawczej, staż w redakcji wydawnictwa Euro Pilot.
Specjalizacja badawcza: kryminologia, problematyka społeczna, w tym nierówności i dyskryminacje płciowe. 
W EVALU głównie odpowiedzialna za: asystowanie przy realizowanych projektach od strony merytorycznej i organizacyjnej, zajmowanie się sprawami biurowymi.
Prywatnie: perkusistka, miłośniczka koni i właścicielka trzech kotów.

 

 

 

  

 

Wstecz