EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

27-10-2022
Rozpoczęliśmy realizację badania pt. "Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Celem badania jest ewaluacja systemu wdrażania Programu, co ma pozwolić na ewentualną szybką korektę tego systemu. Zostanie to osiągnięte poprzez identyfikację wąskich gardeł, barier i trudności po stronie Operatorów oraz beneficjentów wsparcia.
 
27-05-2022

Rozpoczynamy realizację badania pn. "Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

23-05-2022

W dniach 12-13 maja w Budapeszcie, w ramach projektu "Youth employment partnerSHIP", odbyło się seminarium będące okazją do spotkania badaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizujących się w ewaluacji wpływu aktywnych polityk rynku pracy skierowanych do osób młodych. 

19-04-2022

Rozpoczynamy realizację badania na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn.: System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

19-04-2022

Rozpoczynamy realizację badania pn. "Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy" na zlecenie Województwa Podkarpackiego, w którego imieniu występuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

15-04-2022

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy wraz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową współpracę życzy zespół EVALU.

13-01-2022

Miło nam poinformować, że firma EVALU wybrana jako wykonawca badania pn.: „Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych”.

Zamawiającym ww. badania jest Województwo Opolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

13-01-2022

Miło nam poinformować, że realizujemy badanie pn. "Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim". Badanie realizowane jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

30-12-2020

Firma EVALU wybrana jako wykonawca badania pt.: „Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2014-2020”.

30-12-2020

W postępowaniu na realizację badania pt.: „Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez EVALU.

Strony

Wstecz